Слање пакета у Србији - Рокови

Слање пакета у Србији

Закључите уговор са Поштом и одаберите једну од наменски креираних услуга за бизнис кориснике.

Роком за уручење поштанске пошиљке сматра се време од пријема поштанске пошиљке до њеног уручења. Пошта је у обавези да све примљене поштанске пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају уручи у најкраћем року, а најкасније у року од 5 (пет) радних дана, не рачунајући дан пријема.

У рокове уручења поштанских пошиљака не рачунају се:

  • време кашњења због непотпуне и нетачне адресе;
  • време кашњења због више силе;
  • нерадни дани и дани када се не обавља достава поштанских пошиљака.

Уколико је примаоцу остављен извештај о приспећу пошиљке пре истека рока за уручење пошиљке, сматра се да је Пошта испунила своју обавезу и пошиљку уручила у прописаном року.

Пакети који се нису могли уручити примаоцу достављањем  на адреси, чувају се у пошти за испоруку 5 радних дана.

Рок за чување пакета тече од наредног дана од дана остављања извештаја о приспећу пошиљке.

Наведени рок примењује се уколико Пошта са пошиљаоцем није уговорила другачији рок чувања.

Повезане услуге и информације