Слање пакета у Србији - Најчешћа питања

Слање пакета у Србији

Закључите уговор са Поштом и одаберите једну од наменски креираних услуга за бизнис кориснике.

Да, уколико постоји организована достава на тој адреси.

Пакет се за слање у Србији предаје затворен.

Највећа маса пакета је 31,5 кг, а по уговореним условима може бити и већа. Пакети масе преко 20 кг могу се предати у поштама које имају техничке могућности.

Корисник поштанских услуга идентитет доказује важећом личном исправом, што може бити:

  • лична карта;
  • пасош;
  • избегличка легитимација;
  • друге исправе издате од надлежног државног органа о којима се води службена евиденција и које садрже фотографију, регистарски број исправе и личне податке (име и презиме, датум и место рођења и јединствени матични број грађана);
  • страна путна исправа, национална лична карта страних држављана, путна исправа за странце и лична карта за странце издата од надлежног органа у Републици, као и друге исправе на основу којих се може утврдити идентитет њеног носиоца – страног држављанина, а које садрже фотографију.

Изузетно, као доказ идентитета може послужити и изјава сведока, уз потпис поред потписа примаоца, уз обавезу уношења података из личне исправе на основу које је утврђен идентитет сведока.

Корисник може да поднесе рекламацију у унутрашњем поштанском саобраћају у року од 60 дана од дана предаје пошиљке (у случају губитака, прекорачења рока и неизвршења услуге). Уколико не поднесе рекламацију у предвиђеном року, губи право на новчану накнаду.

Корисник може да поднесе рекламацију у случају оштећења или умањења садржине поштанске пошиљке најкасније наредног радног дана, а у року од 60 дана од дана уручења пошиљке може поднети Захтев за накнаду штете. Ако корисник не поднесе рекламацију у прописаном року, губи право на накнаду штете.

Када се рекламација односи на регистроване пошиљке, пошиљалац или овлашћено лице покреће потражни поступак у било којој пошти. На основу увида у потврду о пријему пакета, коју је пошиљалац у обавези да поднесе на увид и података које даје у разговору са запосленим, запослени у пошти апликативно попуњава образац „Потражница”, који потом штампа, подноси кориснику на увид, ради утврђивања тачности унетих података, и који корисник потписује, када је сагласан са унетим подацима.

Пошта је у обавези да се изјасни у року од 8 дана, од дана пријема рекламације у унутрашњем поштанском саобраћају,

Најмање димензије адресне стране пакета су 9 x 14 цм.

Збир дужине и обима пакета на најширем месту попречно може бити највише 300 цм, с тим да највећа димензија може бити до 150 цм, изузев ако је у питању гломазни пакет.

Гломазни пакет је сваки пакет чије димензије прелазе горе наведене димензије, као и онај који се због свог облика или структуре не може сложити и преносити са осталим пакетима. Збир дужине и обима гломазног пакета на најширем месту попречно може бити највише 350 цм, с тим да највећа димензија може бити до 200 цм, уколико постоје техничке могућности за пријем и пренос гломазног пакета. Гломазни пакети примају се као издвојени и подлежу наплати поштарине за издвојено руковање.

Роком за уручење поштанске пошиљке сматра се време од пријема поштанске пошиљке до њеног уручења. Пошта је у обавези да све примљене поштанске пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају уручи у најкраћем року, а најкасније у року од 5 (пет) радних дана, не рачунајући дан пријема.

У рокове уручења поштанских пошиљака не рачунају се:

  • дан пријема,
  • време кашњења због непотпуне и нетачне адресе;
  • време кашњења због више силе;
  • нерадни дани и дани када се не обавља достава поштанских пошиљака.

Уколико је примаоцу остављен извештај о приспећу пошиљке пре истека рока за уручење пошиљке, сматра се да је Пошта испунила своју обавезу и пошиљку уручила у прописаном року.

Највећа означена вредност пакета је до 50.000 динара.

Повезане услуге и информације