Допунске услуге и услуге по службеној дужности - О услузи

Допунске услуге и услуге по службеној дужности

Услуге на захтев примаоца, пошиљаоца или по службеној дужности Поште.

Услуге по захтеву пошиљаоца

 • Слање регистроване пошиљке са повратницом - Пошиљка за коју пошиљалац захтева писану потврду уручења на обрасцу „Повратница”, која се враћа и уручује пошиљаоцу;
 • Измена или исправка адресе примаоца;
 • Надослање регистроване пошиљке  на нову адресу укључујући и „посте-рестанте“; „Пост-рестант“ је адреса која подразумева уручење пакета на шалтерима пошта;
 • Враћање пошиљке из пријемне поште, пре отпреме;
 • Враћање пошиљке, након отпреме;
 • Потраживање регистроване пошиљке;
 • Издавање накнадне потврде о пријему вредносне  и откупне пошиљке;
 • Издавање потврде или оверене фотокопије поштанске исправе која се односи на уручење регистроване пошиљке (потврда или оверена фотокопија поштанске исправе коју издаје пошта која је уручила пошиљку);
 • Уручење пошиљке са ознаком „Лично“ - пошиљалац може захтевати услугу уручења пошиљке искључиво примаоцу, односно старатељу;
 • Паковање пакета;
 • Адресовање пошиљака;
 • Попуњавање образаца;
 • Електронска потврда о уручењу пошиљке - СМС порука (овом услугом омогућено је да пошиљалац пакета буде обавештен СМС поруком о уручењу пакета;
 • Враћање повратне документације (уколико је корисницима потребно да им се одређена документација потписана од стране примаоца врати, након уручења пакета примаоцу);
 • Издавање и достављање потврђења о извршеном уручењу пакета (уколико је корисницима потребно потврђење о извршеном уручењу пакета у писаној форми, са фотокопијом поштанске исправе која се односи на уручење пакета, у прилогу тог потврђења;
 • Преузимања на адреси 5 и више пакета.

Услуге по захтеву примаоца

 • Чување регистроване пошиљке у пошти, ван прописаних рокова, али не дуже од 30 дана;
 • Надослање поштанских пошиљака на нову адресу, укључујући и „посте-рестанте“; „Пост-рестант“ је адреса која подразумева уручење пакета на шалтерима пошта;
 • Поновна достава поштанских пошиљака;
 • Коришћење поштанског прегратка;
 • Достава „посте-рестанте“ пошиљке на адресу;
 • Достављање регистрованих поштанских пошиљака лично;
 • Издавање потврде или оверене фотокопије поштанске исправе која се односи на уручење регистроване пошиљке;
 • Уручење путем пакетомата.

Услуге по службеној дужности

 • Враћање пошиљаоцу неуручене регистроване пошиљке;
 • Пријем и евидентирање пуномоћја;
 • Препакивање пошиљке са оштећеним садржајем, сачињавање записника о неисправности пошиљке и обавештавање корисника;
 • Комисијско отварање и преглед садржине пошиљке за коју се сумња да садржи забрањене предмете, а на основу одлуке надлежног органа;
 • Чување пошиљака ради испоруке, сагласно роковима   утврђеним општим условима (лежарина) и пакете (по дану);
 • Повраћај више наплаћене поштарине

Више информација о слању пакета у Србији

Правилно адресовање пакетских пошиљака

Забрањени садржаји

Упутство за паковање

Повезане услуге и информације