Допунске услуге и услуге по службеној дужности - О услузи

Допунске услуге и услуге по службеној дужности

Услуге на захтев пошиљаoца, примaoца или по службеној дужности Поште.

Услуге по захтеву пошиљаоца

 • Слање регистроване пошиљке са повратницом - Пошиљка за коју пошиљалац захтева писану потврду уручења на обрасцу „Повратница”, која се враћа и уручује пошиљаоцу,
 • Плаћени одговор - Услуга је намењена правним лицима која дистрибуирају своје каталоге, брошуре, упитнике, анкете и други рекламни материјал на велики број различитих адреса, очекујући повратне одговоре. Плаћени одговор може бити у форми писма или дописнице. Повратни одговор Пошта прима без наплате поштарине, а корисник који је обавио дистрибуцију, плаћа поштарину само за враћене одговоре. Маса плаћеног одговора у унутрашњем саобраћају не може бити већа од 250 г.
 • Уручење пошиљке са ознаком „Лично” - „Пошиљалац може захтевати услугу уручења пошиљке искључиво примаоцу, односно старатељу, која мора имати уочљиву налепницу или исписану ознаку „Лично” у левом горњем углу адресне стране”.
 • „Електронска потврда о уручењу пошиљке - СМС порука“ - Овом услугом омогућено је да пошиљалац буде обавешетен СМС-ом о уручењу пошиљке и/или да прималац буде обавештен СМС-ом о њеном приспећу
 • Измена или исправка адресе примаоца,
 • Надослање регистроване пошиљке на нову адресу укључујући и „poste-restante“, осим судских писама,
 • Враћање пошиљке из пријемне поште пре отпреме,
 • Враћање регистроване пошиљке, након отпреме,
 • Потраживање регистроване пошиљке,
 • Издавање накнадне потврде о пријему вредносне и откупне пошиљке,
 • Издавање потврде или оверене фотокопије поштанске исправе која се односи на уручење регистроване пошиљке,
 • Паковање и адресовање пошиљке, попуњавање обрасца.

Услуге по захтеву примаоца

 • Чување поштанских пошиљака, осим судских писама, у пошти ван прописаних рокова, али не дуже од 30 дана,
 • Надослање поштанских пошиљака на нову адресу укључујући и „poste-restante“, осим судских писама,
 • Достава „poste-restante“ пошиљке на адресу
  *„ poste-restante ” је адреса која подразумева уручење пошиљака на шалтерима пошта.
 • Поновно достава поштанских пошиљака,
 • Издавање потврде или оверене фотокопије поштанске исправе која се односи на уручење регистроване пошиљке,
 • Коришћење поштанског прегратка.

Услуге по службеној дужности

Услуге које Пошта обавља без захтева пошиљаоца или примаоца.

 • Враћање пошиљаоцу неуручене пошиљке,
 • Пријем и евидентирање пуномоћја,
 • Препакивање пошиљака са оштећеним садржајем, сачињавање записника о неисправности пошиљке и обавештавање корисника
 • Комисијско отварање и преглед садржине пошиљке за коју се сумња да садржи забрањене предмете, а на основу одлуке надлежног органа,
 • Чување пошиљке ради испоруке, сагласно роковима утврђеним општим условима (лежарина),
 • Пренос нерегистрованог писма или дописнице за које није плаћена или је недовољно плаћена поштарина,
 • Повраћај више наплаћене поштарине.

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама и другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Примери правилног адресовања

Повезане услуге и информације