Бесплатне акције - Најчешћа питања

Банка и Пошта не обављају откуп бесплатних акција, већ само посредују у продаји на начин да испостављене налоге за продају прослеђују Берзи, где се обавља купопродаја акција.

Не, али продаја после 31.12.2024. године неће бити бесплатна, односно клијент ће самостално сносити трошкове провизија брокера, Берзе, Централног регистра и банке.

Не, осим уколико грађанин одлучи да провери да ли му је налог реализован слањем СМС-а.

Потребно је да се на шалтеру поште обратите лицу овлашћеном за пријем налога за прву продају бесплатних акција.

НЕ, закључивање уговора је предуслов да би се налог испоставио. Уговор се закључује само једном и то непосредно пре испостављања првог налога за продају.

Клијент сам доноси одлуку о цени коју наводи у налогу за продају. Шалтерски радници ни на који начин не смеју сугерисати цену или количину приликом испостављања налога.

Приликом испостављања налога за продају, клијент наводи минималну цену по којој би продао акције, односно, акције се не могу реализовати по цени која је нижа од цене наведене у налогу. Клијент може испоставити налог по цени за коју сматра да му је одговарајућа, без обзира што наведена цена није приближна тренутној, односно може пратити кретање цена и налог испоставити када цена буде приближна оној коју клијент намерава да наведе.

Форма налога је таква да се акције не могу продати испод цене која је наведена у налогу, значи уколико су продате, то је онда по минимум цени која је наведена.

Сви налози испостављени до 9:30 часова на шалтерима поште, биће истог дана унети на Берзу, а налози испостављени након 9:30 часова, уносе се на Берзу наредног радног дана.

Наравно, и свака следећа продаја бесплатно стечених акција која се обави на Берзи до 31.12.2024. године је ослобођена плаћања пореза и других трансакционих трошкова.

Да, налог за продају може се опозвати на шалтеру поште испостављањем налога за опозив под условом да налог за продају није реализован на Берзи.

Цена акција се мења у зависности од кретања понуде и тражње на тржишту Берзе.

Само испостављање налога не значи да је исти и реализован, односно Банка је у обавези да налоге примљене на шалтерима пошта изнесе на Берзу, где се обавља упаривање куповних и продајних налога. Уколико у том тренутку на Берзи не постоје куповни налози, продајни налози испостављени на шалтерима пошта неће се реализовати.

Уплата новца зависи од тренутка реализације налога (уплата се врши два радна дана од дана реализације), а не од дана испостављања налога на шалтеру поште.

Уплата се обавља на новчани рачун који сте дали приликом пријављивања за бесплатне акције или приликом испостављања налога за продају, када лице у пошти овлашћено за пријем налога за прву продају бесплатних акција, уноси податак о новом рачуну.

Новац од продаје бесплатних акција са новчаног рачуна у Банци може се подићи у било којој пошти, уз прилагање личне карте на увид. Уколико је уплата обављена на новчани рачун који није додељен приликом пријављивања за бесплатне акције, уз личну карту прилаже се и картица новчаног рачуна.

Нема временског рока за подизање новца од продатих акција који је уплаћен на новчани рачун у Банци, с тим што се на средства која се налазе на овом рачуну не плаћа камата. Новчани рачуни додељени приликом пријављивања за бесплатне акције немају трошкове одржавања, отварања или затварања.

Новчани рачуни за бесплатне акције додељени приликом пријављивања за бесплатне акције немају овлашћена лица. У Банци се може отворити наменски новчани рачун за акције (који се користи како за бесплатне тако и за све друге акције), који има опцију давања овлашћења.

Уколико је промењен новчани рачун који је наведен приликом пријављивања за бесплатне акције, клијент је обавезан да приложи картицу новог новчаног рачуна или да покаже уговор из банке, јер све банке не издају картице.

Уколико се налог за продају не реализује у року од 90 дана од дана испостављања, клијент је дужан да испостави нови налог за продају. Банка и Пошта не обавештавају клијенте да им је налог за продају истекао.

Наравно, под претпоставком да на Вашем власничком рачуну у Централном регистру имате расположиве бесплатне акције.

Налози за бесплатне акције испостављају се лично, односно преко пуномоћника уз прилагање Специјалног судског пуномоћја за ове намене (образац Специјалног пуномоћја може се преузети на шалтерима Банке и Поште, као и на интернет адреси Банке: www.posted.co.rs.

НЕ, прво се акције морају прекњижити са оставиоца на наследника. Прекњижавање акција обавља се искључиво у Банци, а не и на шалтерима пошта. Списак експозитура Банке и потребне документације за прекњижавање доступан је на интернет адреси Банке: www.posted.co.rs.

НЕ. На шалтерима пошта могу се испостављати само налози за продају бесплатних акција.

Да, али не у овој процедури, већ је неопходно да потпишете нови уговор са инвестиционим друштвом или овлашћеном банком преко које можете дати налог за куповину.

Акције Телекома и Акционарског фонда моћи ће да се продају по њиховом укључењу на Берзу.

Продаја акција јавних друштава је могућа једино на Берзи, и то испостављањем налога преко брокера који се реализују на Берзи.

Крајњи рок не постоји, али ако се питање односи на продају без трошкова брокерских услуга, рок је 31.12.2024. године.

Уколико се определите за другог брокера, потребно је да се обратите Изабраном брокеру,  који ће, без накнаде, извршити пренос бесплатних акција на другог брокера. У овом случају Сами сносите трошкове брокерских услуга, али сте за продају бесплатних акција ослобођени плаћања провизија Централног регистра и Берзе, ако се продаја изврши до 31.12.2024.године.

Промену података можете извршити у свим експозитурама Банке. За промену ЈМБГ-а потребна Вам је важећа лична карта и решење, односно уверење МУП-а које садржи податке о погрешном и исправном ЈМБГ. За промену презимена и остале промене потребна Вам је важећа лична карта.

Промену власништва акција, по правоснажном наследном решењу можете обавити у свим експозитурама Банке, а списак потребне документације доступан је на сајту Банке: www.posted.co.rs.

Стање на власничком рачуну за бесплатне акције можете провериту у свим експозитурама Банке.

Повезане услуге и информације