Допунске услуге и услуге по службеној дужности - О услузи

Допунске услуге и услуге по службеној дужности

Прималац може захтевати чување пошиљака у пошти, али не дуже од 30 дана.

Услуге по захтеву пошиљаоца

 • Слање регистроване пошиљке са повратницом - Пошиљка за коју пошиљалац захтева писану потврду уручења на обрасцу „Повратница”, која се враћа и уручује пошиљаоцу. Прима се само за оне земље које ту услугу прихватају,
 • Измена или исправка адресе примаоца,
 • Надослање регистроване пошиљке на нову адресу укључујући и „poste-restante“,
 • Враћање пошиљке из пријемне поште пре отпреме,
 • Враћање регистроване пошиљке, након отпреме,
 • Потраживање регистроване пошиљке,
 • Издавање накнадне потврде о пријему вредносне пошиљке,
 • Паковање и адресовање пошиљке, попуњавање обрасца.

Услуге по захтеву примаоца

 • Чување поштанских пошиљака, осим судских писама, у пошти ван прописаних рокова, али не дуже од 30 дана,
 • Надослање поштанских пошиљака на нову адресу укључујући и „poste-restante“,
 • Достава „poste-restante“ пошиљке на адресу
  *„ poste-restante ” је адреса која подразумева уручење пошиљака на шалтерима пошта.
 • Достављање регистрованих поштанских пошиљака лично,
 • Поновна достава поштанских пошиљака,
 • Издавање потврде или оверене фотокопије поштанске исправе која се односи на уручење регистроване пошиљке,
 • Коришћење поштанског прегратка.

Услуге по службеној дужности

Услуге које Пошта обавља без захтева пошиљаоца или примаоца.

 • Враћање пошиљаоцу неуручене пошиљке,
 • Пријем и евидентирање пуномоћја,
 • Препакивање пошиљака са оштећеним садржајем, сачињавање записника о неисправности пошиљке и обавештавање корисника,
 • Комисијско отварање и преглед садржине пошиљке за коју се сумња да садржи забрањене предмете, а на основу одлуке надлежног органа,
 • Чување пошиљке ради испоруке, сагласно роковима утврђеним општим условима (лежарина),
 • Подношење пошиљака на царински преглед у увозу и извозу,
 • Подношење пошиљака на жиговину или контролу надлежном органу,
 • Обавештење примаоца или пошиљаоца пошиљке да поднесе потребна или недостајућа документа на царински преглед,
 • Пренос нерегистрованог писма или дописнице за које није плаћена или је недовољно плаћена поштарина,
 • Повраћај више наплаћене поштарине.

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама и другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Приликом слања пошиљака у иностранство, потребно је да се информишете да ли су артикли које желите да пошаљете забрањени за увоз у одредишну или транзитну земљу.

Примери правилног адресовања

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације