Допунске услуге и услуге по службеној дужности

Чување пакета у пошти до 30 дана једна је од услуга по захтеву примаоца.

Услуге по захтеву пошиљаоца

 • Слање регистроване пошиљке са повратницом - Пошиљка за коју пошиљалац захтева писану потврду уручења на обрасцу „Повратница”, која се враћа и уручује пошиљаоцу;
 • Измена или исправка адресе примаоца;
 • Надослање регистроване пошиљке  на нову адресу укључујући и „посте-рестанте“; „Пост-рестант“ је адреса која подразумева уручење пакета на шалтерима пошта.
 • Враћање пошиљке из пријемне поште, пре отпреме;
 • Враћање пошиљке, након отпреме;
 • Потраживање регистроване пошиљке;
 • Издавање накнадне потврде о пријему вредносне  и откупне пошиљке;
 • Издавање потврде или оверене фотокопије поштанске исправе која се односи на уручење регистроване пошиљке;
 • Уручење пошиљке са ознаком „Лично“ - Пошиљалац може захтевати услугу уручења пошиљке искључиво примаоцу, односно старатељу;
 • Паковање пакета;
 • Адресовање пошиљака;
 • Попуњавање образаца;
 • СМС обавештење - Овом услугом омогућено је да пошиљалац пакета буде обавештен СМС-ом о уручењу односно прималац о приспећу пакета, као и о евентуалном чувању пакета у слућчају неуручења. 

Услуге по захтеву примаоца

 • Чување регистроване пошиљке у пошти, ван прописаних рокова, али не дуже од 30 дана;
 • Надослање поштанских пошиљака на нову адресу, укључујући и „посте-рестанте“; „Пост-рестант“ је адреса која подразумева уручење пакета на шалтерима пошта;
 • Поновна достава поштанских пошиљака;
 • Коришћење поштанског прегратка;
 • Достава „посте-рестанте“ пошиљке на адресу;
 • Достављање регистрованих поштанских пошиљака лично;
 • Издавање потврде или оверене фотокопије поштанске исправе која се односи на уручење регистроване пошиљке.

Услуге по службеној дужности

 • Враћање пошиљаоцу неуручене регистроване пошиљке;
 • Пријем и евидентирање пуномоћја;
 • Препакивање пошиљке са оштећеним садржајем, сачињавање записника о неисправности пошиљке и обавештавање корисника;       
 • Комисијско отварање и преглед садржине пошиљке за коју се сумња да садржи забрањене предмете, а на основу одлуке надлежног органа;
 • Чување пошиљака ради испоруке, сагласно роковима утврђеним општим условима (лежарина) и пакете (по дану);
 • Повраћај више наплаћене поштарине

Више информација о слању пакета у Србији

Правилно адресовање пакетских пошиљака

Забрањени садржаји

Упутство за паковање

Повезане услуге и информације