Mali paket - O usluzi

Mali paket

Namenjen slanju robe i predmeta mase do 2 kg u inostranstvo.

Sa Poštom, Vaš mali paket sa robom stiže u svaki kraj sveta.

Mali paket je pismonosna pošiljka u međunarodnom poštanskom saobraćaju koja sadrži robu i druge predmete. U mali paket je dozvoljeno staviti i svaki drugi dokument koji ima karakter aktuelnog i ličnog dopisivanja, s tim da je adresovan na primaoca malog paketa i da ga šalje pošiljalac koji je naveden na malom paketu. Pod navedenim uslovima mali paketi mogu da sadrže tonske, video i ostale elektronske zapise i sl. U mali paket je dozvoljeno stavljati popis sadržine, tehničke uslove, cenu robe i adresu pošiljaoca i primaoca.

Dimenzije malog paketa: zbir dužine, širine i visine – do 90 cm, s tim da najveća od tri dimenzije može biti najviše 60 cm. Najmanje dimenzije malog paketa su 10,5 x 14,8 cm.

Ukoliko je mali paket u obliku valjka, dimenzije su sledeće: zbir dužine i dva prečnika može biti najviše 104 cm, s tim da najveća od tih dimenzija može biti do 90 cm. Zbir dužine i dva prečnika može biti najmanje 17 cm, s tim da dužina malog paketa može biti najmanje 10 cm.

Mali paket može biti mase do 2 kg.

Omot i pakovanje malih paketa moraju biti obezbeđeni tako da osiguraju nepovredivost sadržine pošiljke u toku prenosa i uručenja.

Male pakete pošiljalac predaje otvorene kako bi zaposleni Pošte, u prisustvu pošiljaoca, obavio kontrolu sadržine pošiljke, u smislu propisa kojima se uređuje carinska i devizna kontrola poštanskih pošiljaka.

Svi mali paketi se otpremaju pošti carinjenja radi podnošenja na carinski pregled. U pošti se ove pošiljke mogu primiti kao neregistrovani ili preporučeni mali paketi. Male pakete prati propisan broj primeraka obrasca „Carinska deklaracija” (CN 23) i obrazac „Carinska deklaracija” (CN 22).

Primeri pravilnog adresovanja.

Standardi dostave prioritetnih pismonosnih pošiljaka.

Pismonosne pošiljke koje ne podležu carinskom pregledu sadrže:

  • pisana saopštenja;
  • javne isprave, trgovačku korespondenciju, poslovne knjige ili robnu, pravnu i finansijsku dokumentaciju;
  • čekove, menice, obveznice, akcije, štedne knjižice, platne kartice koje glase na ime i druge hartije od vrednosti;
  • knjige, novine i časopise čiji su pošiljaoci fizička lica;
  • štampani materijal iz oblasti kulture, prosvete i nauke ili dokumentaciju koja se šalje u skladu sa međunarodnim sporazumima;
  • dokumentaciju u vezi sa međunarodnim konkursima i licitacijama;
  • televizijske, filmske ili na drugi način snimljene vesti, kao i slike i programske priloge za indirektnu emisiju preko sredstava javnog informisanja;
  • do dve kartice za mobilne telefone;
  • do dva originalna optička diska (CD, DVD i slično).

Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, novac, kovanice, novčanice, druge hartije od vrednosti, plemenite metale i vredne komade nakita, osim u vrednosnim pošiljkama i drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima. 

Prilikom slanja pošiljaka u inostranstvo, potrebno je da se informišete da li su artikli koje želite da pošaljete zabranjeni za uvoz u odredišnu ili tranzitnu zemlju.

Spisak zabranjenih artikala za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju

 

Povezane usluge i informacije