Slanje telegrama u inostranstvo

Pošta Srbije pruža uslugu prenosa telegrama u inostranstvo za pravna lica.

Telegram za inostranstvo koji se predaje u pošti mora biti napisan latinicom, čitko i jasno.

Za telegrame koje pravno lice predaje na šalteru pošte, Pošta Srbije, kao pouzdan partner, u zavisnosti od načina plaćanja, pruža mogućnost zaključenja ugovora o prenosu telegrama.

Telegram je pisano saopštenje koje korisnik može predati neposredno na šalteru svake pošte za sve zemlje u inostranstvu. Ukoliko se predaje u pošti, telegram za inostranstvo mora biti napisan latinicom, čitko i jasno.

Za slanje telegrama sa fiksnog telefona operatora „Telekom Srbija”, pozovite 1961.

Pozivanjem broja 1961 sa fiksnog telefona operatora „Telekom Srbija“ mogu se predati telegrami na srpskom jeziku za Hrvatsku, Sloveniju, Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju.

Telegram za inostranstvo tarifira se prema broju reči.

Adresa primaoca mora da sadrži sve potrebne elemente koji nedvosmisleno određuju primaoca i omogućavaju brzo i pravilno uručenje.

Zabranjen je prijem telegrama čiji se sadržaj odnosi na nasilno rušenje ustavnog poretka, izazivanje nacionalne, rasne, verske i druge netrpeljivosti ili mržnje, kao ni onaj koji je usmeren protiv čovečnosti i međunarodnog prava, života i tela, časti i ugleda i opšte bezbednosti i imovine.

Povezane usluge i informacije