Punomoćje za uručenje poštanskih pošiljaka - Opšte odredbe

Punomoćje za uručenje poštanskih pošiljaka

Punomoćje se može izdati za uručenje svih pošiljaka, za pojedine vrste poštanskih pošiljaka ili za pojedinačnu pošiljku.

U pošti se prihvata punomoćje:

  • overeno od strane javnog beležnika i drugih nadležnih organa;
  • dato na poštanskom obrascu „Punomoć“ (obrazac P-71);
  • dato na memorandumu pravnog lica.

 Preuzmite poštanski obrazac „Punomoć“ (obrazac P-71)

Punomoćje mora sadržati ime i prezime davaoca punomoćja, broj važeće lične isprave davaoca punomoćja, svojeručni potpis davaoca punomoćja, ime, prezime i broj važeće lične isprave lica koje se opunomoćuje (u daljem tekstu: punomoćnik), sadržaj ovlašćenja koji se odnosi na obim datog ovlašćenja i vremenski period važenja ukoliko se ne odnosi na konkretnu pošiljku.

Jedan primerak punomoćja se obavezno deponuje u pošti, a prijem i evidentiranje punomoćja se naplaćuje po cenovniku.

Punomoćje koje izdaje pravno lice/preduzetnik (u nastavku: pravno lice), daje se na memorandumu pravnog lica ili na obrascu „Punomoć“ (obrazac P-71), uz obavezan svojeručni potpis registrovanog zakonskog (statutarnog) zastupnika pravnog lica, zastupnika ogranka ili drugog registrovanog zastupnika u pravnom licu, u skladu sa prenetim ovlašćenjem (u daljem tekstu: zastupnik pravnog lica) i otisak pečata tog pravnog lica, ukoliko to pravno lice u svom poslovanju upotrebljava pečat.

Izuzetno, ukoliko pravno lice u svom poslovanju ne upotrebljava pečat, punomoćje koje daje pravno lice, izdato na memorandumu pravnog lica ili na obrascu „Punomoć“ (obrazac P-71) i svojeručno potpisano od strane zastupnika tog pravnog lica, obavezno se predaje sa jednim od sledeća tri dokumenta koja sadrže podatak o registrovanom zastupniku pravnog lica:

  • Izvod o osnovnim registrovanim podacima pravnog lica, štampanim sa internet stranice odgovarajućeg registra, koji sadrži datum štampe;
  • kopijom originalnog primerka Izvoda o registraciji pravnog lica;
  • kopijom originalnog primerka Rešenja o upisu/registraciji zastupnika pravnog lica.

Sva tri navedena dokumenta ne smeju biti starija od 5 (pet) dana od dana predaje punomoćja pošti. Po potrebi, uz punomoćje se prilaže i odgovarajući dokument o prenosu ovlašćenja.

Punomoćje je potrebno sačiniti u dva ili više istovetnih primeraka, u zavisnosti od broja punomoćnika. Jedan primerak tog punomoćja deponuje se u pošti u kojoj je punomoćje izdato, a svaki punomoćnik zadržava primerak za sebe. Broj punomoćnika nije ograničen.

Kada se punomoćje izdaje u pošti, na obrascu „Punomoć“ (obrazac P-71), nije neophodno prisustvo punomoćnika. Davalac punomoćja će zaposlenom u pošti dati neophodne podatke punomoćnika (ime i prezime, registarski broj identifikacionog dokumenta, odnosno važeće lične isprave punomoćnika), koji će biti upisani u obrazac punomoćja, pored imena i prezimena punomoćnika. Punomoćniku se jedan primerak punomoćja uručuje prilikom realizacije usluge po tom punomoćju, a nakon dokazivanja identiteta punomoćnika, na osnovu važeće lične isprave, čiji je registarski broj naveden u punomoćju. U slučaju da je punomoćje pravnog lica dato na memorandumu tog pravnog lica, punomoćnik je dužan i da se svojeručno potpiše na odgovarajućem obrascu pošte.

Kada punomoćje izdaje pravno lice na obrascu „Punomoć“ (obrazac P-71) i popunjava ga u prostorijama pravnog lica, zastupnik pravnog lica nije u obavezi da dolazi u poštu. U tom slučaju, punomoćnik uz to punomoćje u pošti deponuje odgovarajući dokument radi utvrđivanja svojstva davaoca punomoćja (da li je davalac punomoćja zastupnik pravnog lica), uz dokazivanje svog identiteta.

Punomoćje se ne može izdati licu koje nema poslovnu sposobnost, licu koje je nepismeno ili se ne može potpisati.

Ukoliko korisnik poštanskog pregratka opunomoći jedno ili više lica za preuzimanje pošiljaka iz poštanskog pregratka, punomoćje se, po pravilu, izdaje za uručenje svih vrsti pošiljaka.

Punomoćje dato na poštanskom obrascu „Punomoć“ (obrazac P-71) i punomoćje pravnog lica izdato na memorandumu pravnog lica važe do roka koji je u njima naznačen, a najduže do isteka kalendarske godine u kojoj su izdata, ukoliko nije nastupio neki od drugih zakonom propisanik razloga za otkaz punomoćja pre roka koji je u njima naznačen, u kom slučaju davalac punomoćja mora deponovati nova punomoćja, čiji se prijem i evidentiranje, takođe, naplaćuju po cenovniku.

Punomoćje overeno od nadležnih organa i službi, važi za vreme koje je u njemu označeno.

Punomoćje prestaje da važi istekom roka na koje je izdato, opozivom od strane davaoca punomoćja, smrću davaoca punomoćja ili punomoćnika, postavljanjem staratelja davaocu punomoćja, odnosno iz drugih razloga propisanih zakonom.

Ukoliko je davalac punomoćja jednim punomoćjem opunomoćio dva ili više lica, a želi da promeni ili opozove nekog od tih lica, dužan je da opozove to punomoćje u celosti i deponuje novo punomoćje.

Ukoliko davalac punomoćja opozove izdato punomoćje, dužan je da o tome pisanim putem obavesti poštu kod koje je punomoćje deponovao.

U slučaju gubitka punomoćja, punomoćnik je dužan da pisanim putem obavesti poštu kod koje je primao pošiljke. Na isti način dužan je da postupi i davalac punomoćja, ukoliko je o gubitku punomoćja obavešten od punomoćnika. Davalac punomoćja, u tom slučaju, daje punomoćniku novo punomoćje, ukoliko to i dalje želi.

Punomoćje za predaju poštanskih pošiljaka

Pravno lice – pošiljalac poštanskih pošiljaka, koje predaje poštanske pošiljke po ugovoru, a u svom poslovanju ne upotrebljava pečat, u obavezi je da opunomoći jednog ili više zaposlenih u tom pravnom licu, koji će potpisivati Prijemnu knjigu-list na za to predviđeno mesto. Ovo punomoćje izdaje se na memorandumu pravnog lica i isto mora sadržati ime i prezime i broj važeće lične isprave zastupnika pravnog lica, svojeručni potpis zastupnika pravnog lica, ime, prezime i broj važeće lične isprave lica koje se opunomoćuje, sadržaj ovlašćenja koji se odnosi na obim datog ovlašćenja, vremenski period važenja, broj ugovora i potpis lica koje se ovlašćuje za potpisivanje Prijemne knjige-list. Ovako sačinjeno punomoćje obavezno se predaje sa jednim od sledeća tri dokumenta koja sadrže podatak o registrovanom zastupniku pravnog lica:

  • Izvod o osnovnim registrovanim podacima pravnog lica, štampanim sa internet stranice odgovarajućeg registra, koji sadrži datum štampe;
  • kopijom originalnog primerka Izvoda o registraciji pravnog lica;
  • kopijom originalnog primerka Rešenja o upisu/registraciji zastupnika pravnog lica.

Sva tri navedena dokumenta ne smeju biti starija od 5 (pet) dana od dana predaje punomoćja pošti. Po potrebi uz punomoćje se prilaže i odgovarajući dokument o prenosu ovlašćenja.

Prijem i evidentiranje ovih punomoćja se ne naplaćuje. U slučaju opoziva punomoćja ili izmene lica ovlašćenih za potpisivanje Prijemne knjige-list, pravno lice je u obavezi da pisanim putem obavesti poštu kod koje predaje pošiljke i izda novo punomoćje.

Povezane usluge i informacije