Slanje paketa u Srbiji

Zaključite ugovor sa Poštom i odaberite jednu od namenski kreiranih usluga za biznis korisnike.

Povećajte efikasnost i smanjite troškove.

Povećajte efikasnost i smanjite troškove. Iskoristite našu distributivnu mrežu i rasprostranjenost pošta širom Srbije u kojima možete predati pakete.

Paketske usluge su dostupne pravnim licima koja žele da na siguran i ekonomičan način pošalju robu i različite predmete primaocima u zemlji.

Pošaljite paket iz najbliže pošte. Stižemo do svakog mesta u Srbiji.

Paket je zatvorena pošiljka koja sadrži robu i druge predmete, sa i bez označene vrednosti, sa registrovanim prijemnim brojem.

Pošaljite paket mase do 31,5 kg, najveće označene vrednosti do 50.000,00 dinara.

Svaki paket mora da sadrži pune adrese pošiljaoca i primaoca koje se ispisuju na adresnici paketa.

Elektronsko praćenje paketa omogućeno je na sajtu Pošte.

Pravilno adresovanje paketskih pošiljaka

Zabranjeni sadržaji

U paketima je zabranjeno slati: opasne i štetne materije kao i predmete, proizvode ili supstance koji mogu ugroziti zdravlje i život ljudi i oštetiti druge poštanske pošiljke, narkotike i psihotropne supstance, materijale pornografskog ili erotskog karaktera, žive životinje, predmete piraterije, oružje i municiju i sve predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima. Takođe, u paketima je zabranjeno slanje: novca, kovanica, novčanica, drugih hartija od vrednosti, plemenitih metala i vrednih komada nakita, osim u vrednosnim pošiljkama. Ukoliko postoji osnovana sumnja da paket sadrži neke predmete čiji je prenos zabranjen zakonom, zaposleni Pošte Srbije može od osobe koja predaje paket zahtevati otvaranje radi uvida u sadržinu, kao i utvrđivanje identiteta. Pošta Srbije ima pravo da paket za koji postoji osnovana sumnja da sadrži zabranjene predmete, odbije prijem, odnosno isključi iz prenosa. Posledice slanja predmeta i robe u paketima koji su isključeni iz prenosa snosi pošiljalac.

Povezane usluge i informacije