Tiskovina - O usluzi

Tiskovina

Pošaljite katalog, časopis, knjigu ili drugu publikaciju.

Pošaljite do 10 kg štampanog sadržaja.

Tiskovina je otvorena pismonosna pošiljka koja sadrži knjige, novine, časopise i druge štampane sadržaje koji nemaju obeležja ličnog dopisivanja. Odštampane su u više istovetnih primeraka na papiru, kartonu ili drugom materijalu.

Tiskovina može sadržati račun, porudžbenicu, otpremnicu, uplatnicu, magnetni medij, kompakt disk i sl., koji čine sastavni deo sadržine pošiljke.

Dimenzije tiskovine odgovaraju dimenzijama pisma: zbir dužine, širine i visine – do 90 cm, s tim da najveća od tri dimenzije može biti najviše 60 cm. Najmanje dimenzije pisma su 9 x 14 cm.

Primeri pravilnog adresovanja

Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, novac, kovanice, novčanice, druge hartije od vrednosti, plemenite metale i vredne komade nakita, osim u vrednosnim pošiljkama i drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.

Povezane usluge i informacije