Slanje paketa u inostranstvo - Carinska procedura

Slanje paketa u inostranstvo

Pošaljite paket korisnicima, saradnicima ili poslovnim partnerima u inostranstvo.

U zavisnosti od dalje namene i vrste robe koju želite da pošaljete, razlikuju se carinske procedure, kao i pošte u kojima možete predati pakete.

U zavisnosti od sadržaja i carinske procedure, postoji nekoliko načina da pošaljete paket.

Takođe, u zavisnosti od načina za koji ste se opredelili za slanje robe, odnosno paketa, razlikuju se i dokumenta koja je potrebno priložiti.

Ukoliko ste pravno lice, u paketu za inostranstvo možete poslati uzorke i reklamni materijal, kao i robu komercijalnog karaktera.

Uzorci i reklamni materijal

Pošiljke koje sadrže reklamni materijal i uzorke, mogu se predati u svim poštama.

Uz pošiljku je neophodno priložiti sledeću dokumentaciju:

  • „Izjavu za izvoz reklamnog materijala i uzoraka” na memorandumu, naslovljenu na „Carinarnica Beograd" (Novi Sad ili Niš), Carinska ispostava Pošta Beograd (Pošta Novi Sad ili Pošta Niš), u zavisnosti od teritorijalne pripadnosti mesta iz koga se pošiljka šalje nadležnoj pošti carinjenja. Ukoliko pravno lice ne koristi pečat u svom poslovanju, nije potrebna overa pečatom na ovom dokumentu;
  • profakturu ili neku drugu komercijalnu, službenu ili knjigovodstvenu ispravu sa deklarativnim iznosom robe, na memorandumu (samo za potrebe carinske ispostave naše zemlje). Ukoliko pravno lice ne koristi pečat u svom poslovanju, nije potrebna overa pečatom na ovom dokumentu.;
  • popunjen obrazac Carinska deklaracija CN 23, na osnovu kojeg zaposleni u pošti unosi podatke u aplikaciju, radi štampe podataka na obrascu Paketska sprovodnica (Parcel Label) CP72 i eventualno dodatka tog obrasca, ukoliko paket sadrži više od šest artikala. Primer popunjenog obrasca Carinska deklaracija CN 23 možete preuzeti ovde. Obrazac je potrebno popuniti čitko, sa detaljnim opisom sadržaja pošiljke, po vrsti artikala, njihovoj masi i vrednosti (nisu dozvoljeni opšti opisi artikala kao što su: „odeća”, „obuća”, „prehrambeni proizvodi”, itd). Da bi se ubrzalo carinjenje, podatke je potrebno popuniti na engleskom, francuskom ili jeziku koji je u upotrebi u odredišnoj zemlji. Pošiljalac, stavljanjem svog potpisa i eventualno pečata (ukoliko pečat koristi u svom poslovanji) u odgovarajuću rubriku, potvrđuje tačnost upisanih podataka.

Roba komercijalnog karaktera

Ukoliko paket sadrži robu komercijalnog karaktera (roba namenjena daljoj prodaji), neophodna su sledeća dokumenta:

  • „Jedinstvena carinska isprava (JCI obrazac)”, uz posredovanje špedicije;
  • popunjen obrazac Carinska deklaracija CN 23, na osnovu kojeg zaposleni u pošti unosi podatke u aplikaciju, radi štampe podataka na obrascu Paketska sprovodnica (Parcel Label) CP72 i eventualno dodatka tog obrasca, ukoliko paket sadrži više od šest artikala. Primer popunjenog obrasca Carinska deklaracija CN 23 možete preuzeti ovde. Obrazac je potrebno popuniti čitko, sa detaljnim opisom sadržaja pošiljke, po vrsti artikala, njihovoj masi i vrednosti (nisu dozvoljeni opšti opisi artikala kao što su: „odeća”, „obuća”, „prehrambeni proizvodi”, itd). Da bi se ubrzalo carinjenje, podatke je potrebno popuniti na engleskom, francuskom ili jeziku koji je u upotrebi u odredišnoj zemlji. Pošiljalac, stavljanjem svog potpisa i eventualno pečata (ukoliko pečat koristi u svom poslovanji) u odgovarajuću rubriku, potvrđuje tačnost upisanih podataka.

Post-šped – poštanska špedicija

Koristite uslugu Post-šped i angažujte Poštu da Vas zastupa pri carinskom postupku. U zavisnosti od načina za koji se opredelite da obavite carinski postupak, paket možete predati na nekoliko načina.

  • Predaja paketa sa „JCI obrascem”, pre carinskog postupka – paketi koji sadrže robu komercijalnog karaktera (roba namenjena daljoj prodaji), predaju se uz „JCI obrazac” radi sprovođenja carinskog postupka, isključivo u poštama carinjenja, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
  • Predaja paketa bez JCI obrasca, pre carinskog postupka – svim pravnim licima omogućeno je da, uz posredstvo poštanske špedicije, pakete predaju u svim poštama. Ove pošiljke prati gore navedena dokumentacija za obavljanje carinske procedure u izvozu, u zavisnosti od sadržaja paketa.
  • Predaja pošiljaka po završenom carinskom postupku – paketi za koje je obavljen carinski postupak, mogu se predati u svim poštama, istog dana po obavljenom postupku, uz „JCI obrazac”.

Pravilno popunjeni obrasci

Primer popunjenog obrasca Paketska sprovodnica (Parcel Label) CP72.

Izjava za izvoz reklamnog materijala i uzoraka

Povezane usluge i informacije