Komercijalni SMS

Komunicirajte sa velikim brojem korisnika. Brzo, efikasno, u kontinuitetu.

U zavisnosti od zahteva, cene se definišu ugovorom.

Povezane usluge i informacije