Usluge po zahtevu - O usluzi

Usluge po zahtevu

Prijem zahteva za izmene i naknadni postupci sa telegramima.

Usluge po zahtevu pošiljaoca

  • Izmena ili dopuna adrese primaoca
  • Poništavanje telegrama

Usluge po zahtevu primaoca

  • Saopštavanje telegrama telefonom
  • Uručenje telegrama primaocu lično
  • Isporuka telegrama na poštanski pregradak
  • Uručenje telegrama određenom licu

Naknadni postupci sa primljenim telegramima

  • Izdavanje overenog prepisa ili fotokopije telegrama
  • Reklamacije u vezi sa prenosom i uručenjem telegrama

Više informacija slanju telegrama u Srbiji

Više informacija o posebnim uslugama

Povezane usluge i informacije