Tiskovina - Najčešća pitanja

Tiskovina

Pismonosna pošiljka za slanje štampanih sadržaja do 2 kg.

Elektronski se mogu pratiti vrednosno pismo i preporučena pošiljka. Sistem za elektronsko praćenje i lociranje poštanskih pošiljaka omogućava korisniku da za određene vrste registrovanih poštanskih pošiljaka dobije informaciju o statusu pozivom Kontakt centra na broj 0700 100 300 ili na sajtu Pošte.

Elektronsko praćenje omogućeno je na sajtu Pošte, na osnovu prijemnog broja, odnosno „bar-koda” preporučene pošiljke.

Informacije o statusu preporučene pošiljke takođe se mogu dobiti i pozivanjem Kontakt centra na broj 0700 100 300.

Korisnik poštanskih usluga identitet dokazuje važećom ličnom ispravom, što može biti:

 • lična karta;
 • pasoš;
 • izbeglička legitimacija;
 • druge isprave izdate od nadležnog državnog organa o kojima se vodi službena evidencija i koje sadrže fotografiju, registarski broj isprave, naziv i mesto izdavaoca i lične podatke (ime i prezime);
 • strana putna isprava, nacionalna lična karta stranih državljana, putna isprava za strance i lična karta za strance izdata od nadležnog organa u Republici, kao i druge isprave na osnovu kojih se može utvrditi identitet njenog nosioca – stranog državljanina, a koje sadrže fotografiju.

Izuzetno, kao dokaz identiteta može poslužiti i izjava svedoka, uz potpis pored potpisa primaoca, uz obavezu unošenja podataka iz lične isprave na osnovu koje je utvrđen identitet svedoka.

Poštanska pošiljka može imati samo jednu adresu pošiljaoca i jednu adresu primaoca.

Na adresnoj strani svake pošiljke čitko i jasno ispisuje se adresa primaoca, koja sadrži sve podatke za brzu i tačnu otpremu i uručenje.

Podaci u adresi moraju biti naznačeni jedan ispod drugoga sledećim redom:

 • titula, ime i prezime ili naziv primaoca;
 • ulica i broj, podbroj, broj stana ili broj poštanskog pregratka ili broj i naziv vojne pošte ili oznaka „post-restant”/„poste restante”/;
 • naziv naseljenog mesta (odredišta);
 • poštanski broj i naziv odredišne pošte;
 • poštanski adresni kod (PAK). Za pošiljke koje su adresovane na „post-restant”, poštanski pregradak ili na vojnu poštu, pošiljalac nije u obavezi da navede poštanski adresni kod (PAK) odredišne pošte;
 • naziv odredišne zemlje, u međunarodnom poštanskom saobraćaju.

Najmanje desna polovina adresne strane pošiljke namenjena je adresi primaoca, poštanske marke, otiske za frankiranje i žigosanje ili za nalepnice koje ih zamenjuju. Adresa primaoca paralelna je sa dužom stranom pošiljke. Ukoliko je primalac podstanar, na adresi, pored imena i prezimena primaoca, ispisuje se i ime i prezime stanodavca. U unutrašnjem poštanskom saobraćaju adresa se ispisuje na srpskom jeziku, ćirilicom ili latinicom i arapskim brojevima. U međunarodnom poštanskom saobraćaju, adresa primaoca se ispisuje latinicom i arapskim brojevima. Adresa može biti ispisana i pismom odredišne zemlje, uz uslov da se naziv odredišne zemlje mora ispisati i latinicom.

Primeri pravilnog adresovanja

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, osim životinja čiji je prenos određen opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga, drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.

Pakovanje podrazumeva stavljanje sadržine pošiljke u odgovarajući omot, radi obezbeđenja sadržine. Pakovanje mora odgovarati vrsti, prirodi, sadržini, obliku, veličini, masi i vrednosti pošiljke.

Pošiljalac je u obavezi da upakuje pošiljku tako da zaštiti njen sadržaj, zaposlene koji obavljaju preradu pošiljaka, druge pošiljke i poštansku opremu. Sve pošiljke moraju biti upakovane, osim onih kojima zbog njihove sadržine, pakovanje nije potrebno (sanduk, bure, komadi drveta i sl.).

Pošiljalac je dužan da svaku pošiljku čiji oblik dozvoljava, odnosno čija ambalaža ne obezbeđuje punu sigurnost sadržaja pošiljke u fazama obavljanja poštanskih usluga, poveže unakrsno kanapom, čija jačina odgovara masi pošiljke.

U slučaju da pošiljalac predaje pošiljku koja ne ispunjava uslove u pogledu pakovanja i zatvaranja, dužan je da nepravilnosti otkloni, u suprotnom zaposleni može odbiti prijem iste.

Prijem pošiljaka obavlja se:

 • u poštama (za sve vrste poštanskih pošiljaka);
 • ubacivanjem u poštanske i zbirne poštanske sandučiće (primaju se samo neregistrovane pismonosne pošiljke);
 • na adresi pošiljaoca (primaju se one vrste pošiljaka čiji je prijem Pošta propisala posebnim aktom, a po zaključenom ugovoru sa korisnikom).

Uručenje podrazumeva predaju pošiljaka primaocu ili ovlašćenom licu na označenoj adresi (dostava), odnosno predaju pošiljaka primaocu ili ovlašćenom licu u prostorijama pošte (isporuka), ubacivanjem u kućni ili zbirni sandučić. Neregistrovane pismonosne pošiljke mogu se uručivati ubacivanjem u kućne sandučiće, a registrovane pismonosne pošiljke uručuju se uz potvrđenje prijema potpisom primaoca/ovlašćenog lica na odgovarajućem poštanskom dokumentu. U slučaju neuspele dostave registrovane pismonosne pošiljke, primaocu se ostavlja izveštaj o prispeću pošiljke sa obaveštenjem u kojoj pošti i u kom roku može podići pošiljku.

Poštanske pošiljke, osim sudskih pisama, čuvaju se u pošti 20 (dvadeset) dana, osim u sledećim slučajevima:

 • 5 (pet) radnih dana - za poštanske pošiljke za primaoce koji koriste poštanski pregradak;
 • 30 (trideset) dana - za poštanske pošiljke adresovane na post restant;

Rokovi za čuvanje poštanskih pošiljaka teku od narednog dana od dana ostavljanja izveštaja o prispeću pošiljaka, odnosno od dana prispeća za pošiljke koje glase na post restant i korisnike poštanskih pregradaka.

Rokovi utvrđeni ovim članom primenjuju se ukoliko Pošta sa pošiljaocem nije ugovorila drugačije rokove čuvanja.

Pošta mora da primi natrag pogrešno uručene pošiljke. Pošta vraća licu koje je pošiljku primilo celokupni iznos koje je eventualno naplatilo od njega prilikom uručenja. Pogrešno uručene pošiljke, pošta je dužna da primi, iako su otvorene. Za vraćene otvorene pošiljke, Pošta sačinjava zapisnik o neispravnosti pošiljke. Zaposleni na terenu može primiti već uručene pošiljke na adresi primaoca, samo ukoliko su bile pogrešno uručene i ukoliko se vraćaju neotvorene.

Korisnik može da podnese reklamaciju u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u roku od 60 dana računajući od narednog dana od dana predaje pošiljke, a u međunarodnom poštanskom saobraćaju u roku od 6 meseci računajući od narednog dana od dana predaje pošiljke (u slučaju gubitaka, prekoračenja roka i neizvršenja usluge). Ukoliko ne podnese reklamaciju u predviđenom roku, gubi pravo na novčanu naknadu.

Korisnik može da podnese reklamaciju u slučaju oštećenja ili umanjenja sadržine poštanske pošiljke najkasnije narednog radnog dana, a u roku od 60 dana od dana uručenja pošiljke može podneti Zahtev za naknadu štete. Ako korisnik ne podnese reklamaciju u propisanom roku, gubi pravo na naknadu štete.

Kada se reklamacija odnosi na registrovane pošiljke, pošiljalac ili ovlašćeno lice pokreće potražni postupak u bilo kojoj pošti. Na osnovu uvida u potvrdu o prijemu pošiljke, koju je pošiljalac u obavezi da podnese na uvid i podataka koje daje u razgovoru sa zaposlenim, zaposleni u pošti aplikativno popunjava obrazac „Potražnica”, koji potom štampa, podnosi korisniku na uvid, radi utvrđivanja tačnosti unetih podataka, i koji korisnik potpisuje, kada je saglasan sa unetim podacima. Za neregistrovane pošiljke nije moguće pokrenuti potražni postupak.

Poštanski operator je dužan da se izjasni u roku od 8 dana, od dana prijema reklamacije u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, a u međunarodnom poštanskom saobraćaju u roku od dva meseca.

Prioritetno pismo je neregistrovano pismo u unutrašnjem poštanskom saobraćaju koje se otprema najbržim putem do odredišta i uručuje redovnom dostavom.

Povezane usluge i informacije