M vreća - O usluzi

M vreća

Za slanje i do 30 kg štampanog materijala istom primaocu u inostranstvo.

Najmanja masa M vreće može biti 2 kg, a najveća 30 kg.

M vreća je pismonosna pošiljka u međunarodnom saobraćaju koja sadrži veću količinu tiskovina koje isti pošiljalac otprema istom primaocu.

Najmanja masa M vreće iznosi 2 kg, a najveća 30 kg.

Naziv primaoca mora biti napisan na adresnici napravljenoj od kartona ili odgovarajućeg materijala dimenzija 9 x 14 cm. Na svakom omotu tiskovina koje su stavljene u posebnu vreću, označava se adresa primaoca kao na adresnici. Pošiljalac je dužan da zaposlenom u pošti omogući uvid u sadržaj vreće.

Primeri pravilnog adresovanja

Standardi dostave prioritetnih pismonosnih pošiljaka

Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, novac, kovanice, novčanice, druge hartije od vrednosti, plemenite metale i vredne komade nakita, osim u vrednosnim pošiljkama i drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.

Prilikom slanja pošiljaka u inostranstvo, potrebno je da se informišete da li su artikli koje želite da pošaljete zabranjeni za uvoz u odredišnu ili tranzitnu zemlju.

Pismonosne pošiljke koje ne podležu carinskom pregledu

Spisak zabranjenih artikala za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju

Povezane usluge i informacije