Slanje paketa u Srbiji - Uputstvo za pakovanje

Slanje paketa u Srbiji

Pošaljite paket iz najbliže pošte. Stižemo do svakog mesta u Srbiji.

Pakovanje mora odgovarati masi, obliku, sadržaju, veličini i označenoj vrednosti pošiljke.

Paket se može upakovati u omot, kutiju, sanduk ili vreću i unakrsno povezati kanapom odgovarajuće jačine, ukoliko oblik dozvoljava. Pošiljalac je odgovoran za pravilno pakovanje sadržine i zatvaranje paketa i dužan je da adekvatnim pakovanjem zaštiti sadržaj od oštećenja. Za pakete koji sadrže lomljive materije, tečnosti, praškove ili topive materije, definisani su posebni propisi u pogledu pakovanja.

Paketsku ambalažu za opšte i posebne namene možete kupiti u pošti.

Paket možete upakovati u sopstvenu ambalažu (omot, kutija za pakovanje, sanduk, vreća) ili u originalnu paketsku ambalažu, opšte i posebne namene, različitih oblika i dimenzija, kupljenu u poštama. Ambalaža za pakovanje za posebne namene od troslojnog kartona, predviđena je za pakovanje boca, projekata, slika, kalendara i sl.

Vrednost paketa označava se na adresnici paketa, koja prati paket od prijema do uručenja.

Najmanje dimenzije adresne strane paketa su 9 x 14 cm.

Zbir dužine i obima paketa na najširem mestu poprečno može biti najviše 300 cm, s tim da najveća dimenzija može biti do 150 cm, izuzev ako je u pitanju glomazni paket.

Glomazni paket je svaki paket čije dimenzije prelaze utvrđene granice, kao i onaj koji se zbog svog oblika ili strukture ne može složiti i prenositi sa ostalim paketima. Zbir dužine i obima glomaznog paketa na najširem mestu poprečno može biti najviše 350 cm, s tim da najveća dimenzija može biti do 200 cm, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za prijem i prenos glomaznog paketa. Glomazni paketi primaju se kao izdvojeni i podležu naplati poštarine za izdvojeno rukovanje.

Posebna pakovanja

Predmeti od stakla i ostali lomljivi predmeti (predmeti od keramike, električna i računarska oprema i dr.) treba da budu zapakovani u tvrdoj kutiji, ispunjenoj odgovarajućim zaštitnim materijalom, odnosno obmotani zaštitnim materijalom i upakovani u tvrde kartone, kada oblik predmeta ne dozvoljava pakovanje u kutiju, tako da se spreči svako trenje ili udaranje tokom transporta, bilo između predmeta uzajamno, ili između predmeta i zidova kutije, i obezbedi puna sigurnost sadržaja pošiljke u prenosu. Pošiljke koje sadrže predmete od stakla i ostale lomljive predmete pošiljalac je dužan da preda kao izdvojene pošiljke, čiji sadržaj zahteva posebnu pažnju prilikom prijema, prerade, prevoza i uručenja.

Tečnosti treba da budu zatvorene u potpuno nepromočive posude. Svaka posuda se stavlja u specijalno tvrdu kutiju u kojoj se nalazi odgovarajući zaštitni materijal za upijanje tečnosti u slučaju oštećenja posude. Poklopac kutije se čvrsto zatvara tako da ne može da se otvori.

Masne i teško topive materije (maziva, tekući sapun, kreme, smola i sl.) moraju biti zatvorene u prvo pakovanje (kutija, platnena vreća ili plastična vreća), a zatim u kutiju od drveta, metala, čvrstog plastičnog materijala ili nekog drugog materijala kako bi se sprečilo isticanje sadržaja.

Razne vrste suvih praškova moraju biti upakovane u posudu (vreću, kutiju od metala, drveta, otpornog plastičnog materijala ili od kartona).

Uputstvo za pravilno pakovanje pošiljaka

Povezane usluge i informacije