Rukovanja paketima - Rokovi

Rukovanja paketima

Rokom za uručenje poštanske pošiljke smatra se vreme od prijema poštanske pošiljke do njenog uručenja. Pošta je u obavezi da sve primljene poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju uruči u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana, ne računajući dan prijema.

U rokove uručenja poštanskih pošiljaka ne računaju se:

  • vreme kašnjenja zbog nepotpune i netačne adrese;
  • vreme kašnjenja zbog više sile;
  • neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava poštanskih pošiljaka.

Ukoliko je primaocu ostavljen izveštaj o prispeću pošiljke pre isteka roka za uručenje pošiljke, smatra se da je Pošta ispunila svoju obavezu i pošiljku uručila u propisanom roku.

Povezane usluge i informacije