Korisnički servis - Najčešća pitanja

Isporuka poštanskih pošiljaka podrazumeva predaju pošiljaka primaocu ili ovlašćenom licu u prostorijama pošte i to u sledećim slučajevima:

 • kada je primaocu ostavljen izveštaj o prispeću pošiljke, u skladu sa odredbama Pravilnika o posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga Preduzeća;
 • kada su pošiljke adresovane na primaoce – korisnike poštanskih pregradaka, bez obzira da li te pošiljke u adresi imaju oznaku broja pregratka;
 • kada su pošiljke naslovljene na fizička lica, a u adresi primaoca imaju naziv korisnika poštanskog pregratka;
 • kada su pošiljke adresovane na „post-restant”;
 • u drugim slučajevima, u skladu sa ugovorenim uslovima sa korisnikom.

Primalac može zahtevati nadoslanje poštanskih pošiljaka, osim sudskih pisama, na novu, privremenu adresu. Primalac zahtev podnosi pisanim putem u bilo kojoj pošti i plaća poštarinu utvrđenu cenovnikom.

Rok postupanja prema ovom zahtevu ne može biti duži od 90 dana.

Ukoliko se zahtev podnese u pošti koja nije nadležna za uručenje pošiljke, primalac je u obavezi da plati i poštarinu za otpremu zahteva odredišnoj pošti najbržim putem. Najpraktičnije je, da se zahtev za nadoslanje pošte na novu, privremenu adresu, podnese u svojoj dostavnoj pošti.

Fizička i pravna lica mogu otvoriti poštanski pregradak (fah) u poštama koje imaju poštanske pregratke. U pošti se popunjava odgovarajući obrazac – zahtev za otvaranje faha, a korišćenje faha je besplatno, ukoliko nadležni u pošti, nakon perioda sagledavanja priliva pošiljaka za tog korisnika, procene da je zahtev opravdan. Od dokumenata, prilikom podnošenja zahteva za otvaranje faha, fizičkom licu je neophodna lična karta, a predstavniku pravnog lica, punomoćje i pečat firme.

Ukoliko pravno lice u svom poslovanju ne upotrebljava pečat, potrebno je da priloži dokument koji sadrži podatak o registrovanom zastupniku pravnog lica, ne stariji od 5 (pet) dana od dana predaje pošti. To mogu biti: izvod o osnovnim registrovanim podacima tog pravnog lica, odštampan sa internet stranice odgovarajućeg registra, koji sadrži datum štampe, kopija originalnog primerka izvoda o registraciji pravnog lica ili kopija originalnog primerka rešenja o upisu/registraciji zastupnika pravnog lica.

Pošiljka se adresuje na sledeći način:

Ime i prezime
POST-RESTANT ili POSTE RESTANTE
Naseljeno mesto
Poštanski broj i naziv odredišne pošte
Naziv odredišne zemlje

Po prispeću u odeljak za post-restant pošiljke u odredišnoj pošti, pošiljka se čuva 30 dana, od dana prispeća.

Pošta je u obavezi da se o rezultatu reklamaciog postupka u unutrašnjem poštanskom saobraćaju izjasni u roku od 30 (trideset) dana, a u međunarodnom poštanskom saobraćaju u roku od 2 meseca, od dana sačinjavanja potražnice.

Na pošiljke koje glase za primaoca koji je podstanar, u adresi, pored imena i prezimena primaoca, ispisuje se i ime i prezime stanodavca (npr. Petar Petrović kod Jovana Jovanovića).

U ugovornim poštama obavljaju se usluge koje je Pošta dogovorila sa zastupnikom, saglasno zaključenom ugovoru, a za detaljnije informacije o načinu, proceduri i svim pitanjima koja se odnose na otvaranje i rad ugovorne pošte, potrebno je da se obratite Funkciji poštanske mreže slanjem imejla na: dirposmre@jp.ptt.rs.

Kao avionsko pismo ili kao EMS pošiljku za određene zemlje sveta.

Ukoliko se radi o registrovanoj pošiljci, neophodno je da pošiljalac, na osnovu potvrde o prijemu pošiljke, pokrene potražni postupak. Potražni postupak se, po pravilu, pokreće u pošti u kojoj je pošiljka predata, s tim što može biti pokrenut i u bilo kojoj drugoj pošti.

Za pošiljke od čijeg prijema nije prošlo više od 10 (deset) dana, ne može se pokrenuti potražni postupak, osim za uputnice i ekspres pošiljke i pakete sa posebnim karakteristikama u pogledu rokova prenosa (u unutrašnjem poštanskom saobraćaju), za koje se potražni postupak može pokrenuti po isteku roka za uručenje.

Za ekspres pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju, potražni postupak se može pokrenuti po isteku 3 (tri) radna dana od dana prijema pošiljke.

Za neregistrovane pošiljke, potražni postupak se ne može pokrenuti.

Postoji Post-ekspres (Post Express) pošiljka. O detaljima možete da se informišete na sajtu www.postexpress.rs.

Rokovi za prenos i uručenje poštanske uputnice su:

 • dva radna dana na užem dostavnom području;
 • tri radna dana na širem dostavnom području;
 • pet radnih dana na najširem dostavnom području Pošte.

Rok za isplatu uputnica je 30 dana, počev od narednog dana, od dana prijema uputnice.

Kada su u pitanju pravna lica, može se ugovoriti i kraći rok od 30 dana.

Za sve informacije u vezi sa uvođenjem telefonskog priključka fiksne telefonije, potrebno je da se obratite postojećim operatorima fiksne telefonije koji posluju na teritoriji Srbije.

Sve pošiljke koje sadrže robu, podležu carinskom pregledu i eventualnoj naplati carinskih dažbina. Za detaljne informacije u vezi sa iznosima carine, potrebno je da se obratite Upravi carina ili posetite sajt: www.carina.rs.

Za ocarinjene pošiljke, Pošta dodatno naplaćuje uslugu podnošenja pošiljake na carinski pregled u uvozu, u zavisnosti od vrste usluge (pismo, paket, M vreća), prema važećem cenovniku i proviziju za uplatu iznosa carine na tekući račun Carine.

Kataloške informacije o poštanskim marakama možete pronaći na sajtu Pošte, odabirom prigodnih ili redovnih poštanskih maraka.

Pošta Srbije se ne bavi procenom vrednosti poštanskih maraka. Ovim povodom potrebno je da se obratite se Savezu filatelista Srbije.

S obzirom da ne raspolažete priznanicom o obavljenoj uplati, neophodno je da znate sledeće podatke: poštu u kojoj je obavljena uplata, datum uplate, tekući račun na koji je obavljena uplata i uplaćeni iznos. U pošti u kojoj je obavljena uplata, može se podneti zahtev za izdavanje naknadne potvrde o uplati.

Uredbu o izdavanju doplatne poštanske marke donosi Vlada Republike Srbije, a Pošta je u obavezi da je primenjuje.

PostPak otkupnu pošiljku možete poslati u Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Poštanske brojeve pošta možete pronaći na sajtu Pošte, popunjavanjem zadatih polja u delu Pronađi poštu, prikazuje se mapa, gde se klikom na određeni grad dobijaju pošte koje pripadaju tom području. Ne postoji mogućnost preuzimanja baze podataka u elektronskoj formi.

Prilikom slanja pošiljaka za inostranstvo, neophodno je da znate da li su artikli koji se šalju zabranjeni za uvoz u odredišnu ili tranzitne zemlje.

Na sajtu Pošte, možete pronaći kompletan Spisak zabranjenih i uslovno prihvatljivih artikala za uvoz ili transport kroz određenu zemlju.

Sve oglase za tendere možete pronaći na sajtu Pošte, u delu Javne nabavke ili neposredno obratite nadležnoj organizacionoj celini, Funkciji ekonomskih poslova i nabavki, slanjem imejla na: postanabavka@ptt.rs.

Primalac ili ovlašćeno lice, može da reklamira oštećenje ili umanjenje sadržaja registrovane pošiljke, u ovom slučaju paketa, odmah prilikom uručenja pošiljke, a najkasnije narednog radnog dana. U tom slučaju pošta je dužna da obavi komisijski pregled pošiljke u prisustvu primaoca ili ovlašćenog lica i da sačini zapisnik o neispravnosti pošiljke.

Ukoliko primalac ili ovlašćeno lice izjavi reklamaciju posle uručenja pošiljke, dužan je da priloži izjavu da oštećenje ili umanjenje sadržaja registrovane pošiljke nije nastalo nakon uručenja.

Ukoliko se reklamacija izjavi van propisanih rokova, zaposleni u pošti neće sačinjavati zapisnik o neispravnosti pošiljke. U tom slučaju primalac ili ovlašćeno lice može podneti reklamaciju u pisanoj formi, bez prava na naknadu štete.

Ovu vrstu reklamacije je potrebno uložiti na napred opisan način, tj. nije je moguće uložiti elektronskom poštom.

Sve žalbe ili pohvale u vezi sa radom Pošte možete uputiti na imejl: contact@ptt.rs.

U međunarodnom poštanskom saobraćaju ne postoje garantovani rokovi prenosa poštanskih pošiljaka, ali su očekivani rokovi prenosa međunarodnih poštanskih pošiljaka sledeći:

 • avio (prioritetne) međunarodne pismonosne pošiljke – Evropa (od 2 do 5 dana), ostale zemlje sveta (od 5 do 10 dana);
 • međunarodne EMS pošiljke – Evropa (od 2 do 5 dana), ostale zemlje sveta (od 5 do 12 dana);
 • međunarodni paketi – od 7 do 15 dana.

Informacije za svaku pojedinačnu zemlju sa kojom Pošta ima direktnu razmenu pošiljaka, možete unošenjem podataka o pošiljci u Kalkulator cena.

Potrošač može podneti reklamaciju u slučaju kada smatra da usluga koja mu je pružena od strane Pošte nije saglasna ugovorenoj i nema svojstva koja je zahtevao, odnosno osnovano očekivao, a posebno za:

 • neizvršenje ili delimično izvršenje usluge;
 • oštećenje i umanjenje sadržine registrovane pošiljke;
 • zahtev za naknadu štete usled gubitka, odnosno prekoračenja roka za uručenje registrovane pošiljke, po okončanju potražnog postupka;
 • zbog pogrešno obračunate cene usluge (poštarina);
 • u slučaju odbijanja pružanja usluge, koja se inače mogla pružiti.

Potrošač (fizičko lice), po pravilu, reklamaciju podnosi popunjavanjem obrasca – Zahteva za prijavu reklamacije. Reklamacija se podnosi redovnom ili elektronskom poštom, a može se predati i neposredno u pošti ili stručnim službama organizacionih delova Pošte, nadležnim za prijem podnesaka. Potrošač je u obavezi da, uz zahtev, priloži i kopiju potvrde o prijemu pošiljke, odnosno drugog dokaza u vezi sa realizacijom usluge, zbog koje podnosi reklamaciju.

Reklamacije u vezi sa prenosom i uručenjem telegrama mogu se podneti ukoliko pošiljalac smatra da telegram nije uručen primaocu, da je uručen sa neprimerenom/neprikladnom sadržinom, da je uručen sa zakašnjenjem ili da nije izvršena zahtevana posebna usluga, odnosno, ukoliko se smatra da telegram nije uručen primaocu u inostranstvu.

Za telegram koji je pošiljalac predao u pošti, reklamacija se može podneti u bilo kojoj pošti, uz podnošenje na uvid potvrde o prijemu telegrama.

Primalac može podneti reklamaciju i zahtev za naknadu štete, u slučaju kada je telegram uručen sa zakašnjenjem ili ako nije izvršena zahtevana posebna usluga. Ukoliko primalac pokreće reklamacioni postupak, zaposleni u pošti dužan je da zatraži od primaoca da podnese originalni primerak telegrama.

Za telegram koji je predat posredstvom Kontakt centra, pošiljalac reklamaciju podnosi Kontakt centru, sa broja telefona preko koga je predao telegram, uz obavezno saopštavanje identifikacionog broja telegrama.

Za telegram u unutrašnjem saobraćaju, pošiljalac može podneti reklamaciju u roku od 3 (tri) meseca od dana predaje telegrama, a za telegram u međunarodnom saobraćaju, u roku od 4 (četiri) meseca od dana predaje telegrama.

Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima propisana je zabrana prometa lekovima poštom, osim slanja uzorka leka.

Isplata uputnica maloletnom licu, mlađem od 16 godina starosti, obavlja se isključivo uz prisustvo roditelja odnosno staratelja. Roditelj je dužan da dokaže svoj identitet važećom ličnom ispravom, kao i da dokaže, da u svojstvu roditelja, u ime i za račun maloletnog lica kao primaoca, prima novčani iznos naznačen na uputnici, stavljanjem na uvid originala i dostavljanjem fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za dete ili davanjem pisane izjave da je on roditelj deteta. Staratelj je dužan da dokaže svoj identitet važećom ličnom ispravom, dostavi na uvid original i priloži fotokopiju rešenja nadležnog organa o starateljstvu (Centar za socijalni rad).

Isplata uputnica maloletnom licu, starijem od 16 godina, obavlja se uz identifikaciju na osnov u važeće lične isprave.

U prostorijama pošte, poštanske pošiljke koje na sebi nemaju oznaku „lično“, pošiljke bez označene vrednosti, kao i pošiljke sa označenom vrednošću do visine utvrđene aktom Preduzeća, mogu se uručiti isključivo primaocu, ovlašćenom licu i odraslom članu porodičnog domaćinstva, kada to lice donese izveštaj o prispeću pošiljke i kada se na uvid, zaposlenom u pošti, podnesu lična dokumenta sa adresom na koju glasi tražena poštanska pošiljka.

Takođe, primalac pošiljke može zahtevati da se pošiljka čuva u pošti i duže od propisanog roka, ali ne duže od 30 dana, ili da se pošiljka nadošalje na novu adresu u zemlji. Navedeni zahtevi se podnose pisanim putem u bilo kojoj pošti, uz obavezu dokazivanja identiteta i plaćanje predviđenog iznosa poštarine. Ako se navedeni zahtevi podnose pošti koja nije nadležna za uručenje pošiljke, plaća se i poštarina za otpremu zahteva odredišnoj pošti najbržim putem.

Svi poštanski operatori, među njima i Pošta Srbije, za pretragu statusa pošiljaka koriste univerzalnu međunarodnu aplikaciju (International Postal System – IPS), te je potrebno da brojevi pošiljaka budu prilagođeni istoj, odnosno u formatu: dve slovne oznake – devet cifara – dve slovne oznake.

Pošiljke čiji se status može proveriti na sajtu Pošte, u delu Pratite status su: vrednosno pismo, paket, preporučena pošiljka, EMS pošiljka i Post-ekspres (Post Express) pošiljka.

S obzirom da je broj pošiljke osnovni parametar za njenu pretragu (na osnovu skeniranog broja pošiljke, ista biva evidentirana u bazi podataka pošiljaka), ne postoji drugi način da se utvrdi da li je neka pošiljka prispela u Republiku Srbiju (na primer, na osnovu adresnih podataka primaoca i/ili pošiljaoca pošiljke).

Prilikom uručenja, primalac nema pravo prethodnog uvida u sadržinu pošiljke. Tek nakon uručenja pošiljke i naplate otkupnog iznosa, primalac može otvoriti pošiljku i proveriti njenu sadržinu. Napominjemo da se pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju predaju zatvorene i da poštanski operator nema uvid u sadržinu istih, kao i da je dužan da poštuje načelo nepovredivosti poštanskih pošiljaka. Poštanski operater je odgovoran za postupanje sa pošiljkom tokom prenosa, a sve ostalo (šta će u pošiljci biti poslato, vrsta usluge za slanje pošiljke i način plaćanja) spada u dogovor između pošiljoca i primaoca.

Poštanske pošiljke, osim sudskih pisama, čuvaju se u pošti 20 (dvadeset) dana, osim u sledećim slučajevima:

 • 5 (pet) radnih dana - za poštanske pošiljke za primaoce koji koriste poštanski pregradak;
 • 30 (trideset) dana - za poštanske pošiljke adresovane na post restant;
 • 30 (trideset) dana - za pakete iz međunarodnog poštanskog saobraćaja za primaoce na područjima na kojima se dostava vrši jednom nedeljno;

Rokovi za čuvanje poštanskih pošiljaka teku od narednog dana od dana ostavljanja izveštaja o prispeću pošiljaka, odnosno od dana prispeća za pošiljke koje glase na post restant i korisnike poštanskih pregradaka.

Rokovi utvrđeni ovim članom primenjuju se ukoliko Pošta sa pošiljaocem nije ugovorila drugačije rokove čuvanja.

Korisnik svoj identitet dokazuje u pošti važećom ličnom ispravom: lična karta, pasoš, izbeglička legitimacija, strana putna isprava za strane državljane i druge lične isprave izdate od državnih organa o kojima se vodi evidencija i sadrže fotografiju, registarski broj isprave i lične podatke (ime i prezime, datum i mesto rođenja i jedinstveni matični broj građana). Izuzetno, kao dokaz indentita može poslužiti i izjava svedoka uz potpis pored potpisa primaoca, uz obavezu unošenja podataka iz lične isprave, na osnovu koje je utvrđen indentitet svedoka. Takođe, u skladu sa važećim poštanskim propisima, dokumenta koja se ne mogu koristiti su: vozačka dozvola (novi obrazac), probna vozačka dozvola, dokumenta izdata od privremenih institucija sa sedištem u Prištini, službene legitimacije pojedinih institucija itd.