Korisnički servis - Poštanski rečnik

A

Adresovana pošiljka

Adresovana pošiljka je pošiljka koja sadrži adresu primaoca ili drugu oznaku kojom se nesporno može utvrditi primalac.

Avers

Avers je prednja strana novčanice, medalje, poštanske marke ili filatelističke celine.

Amanet, amanetnik

Amanet, amanetnik (zavet, obaveza) je u vreme vladavina Turaka i kasnije, bila poštanska novčana pošiljka, novčano pismo ili knjiga (protokol) u koju su se zavodile poštanske novčane pošiljke.

Amanetni konac

Amanetni konac (traka) je končana traka, obično u boji nacionalne zastave kojom se, prošivanjem svih njegovih strana, osiguravao amanetnik, na kraju pečaćen crvenim pečatnim voskom.

Ambulansa, ambulantna kola.

Ambulansa (ambulantna kola) je bila poštansko vozilo za prevoz poštanskih pošiljaka.

Ambulansa (železnička) – putujuća pošta

Putujuća pošta je bila poštansko vozilo za prevoz poštanskih pošiljaka železnicom ili posebno uređen poštanski vagon.

AR oznaka

AR” je oznaka za pošiljku sa povratnicom. Oznaka ili nalepnica „AR” stavlja se u gornji levi ugao adresne strane ili se na odgovarajući način obeležava na pratećoj dokumentaciji pošiljke.

B

Bar kod

Bar-kod je mašinski čitljiv univerzalni proizvodni kod. Bar-kodovi se čitaju pomoću skenera, koji prelazi preko koda i registruje Univerzalni proizvodni kod (UPK). Širina svake crne linije i beli prostor između njih predstavlja jednu od cifara koje čine UPK.

C

Cenovnik poštanskih usluga

Cenovnik poštanskih usluga je popis cena poštanskih usluga prema kome davalac poštanskih usluga naplaćuje usluge.

Č

Nema pojmova koji počinju slovom Č.

Ć

Nema pojmova koji počinju slovom Ć.

D

Davalac poštanskih usluga

Davalac poštanskih usluga je lice koje je ovlašćeno da obavlja poštanske usluge prema Zakonu.

Direktna pošta

Direktna pošta je pošiljka koja sadrži identične marketinške ili propagandne materijale koji se šalju velikom broju primalaca i nema karakter ličnog dopisivanja.

Može biti adresovana direktna pošta, kada sadrži puno ime i prezime odnosno, naziv i adresu primaoca i neadresovana, kada ne sadrži ime, prezime i adresu primaoca, ali se distribuira ciljnom segmentu.

Dopisnica

Dopisnica je nekovertirana pošiljka mase do 20 grama. Najmanje dimenzije dopisnice su 90 mm x 140 mm, a najveće 120 mm x 235mm.

DTS (SDR) – DTS - Droits de tirage spéciaux (SDR - Special drawing right)

DTS (SDR) je specijalno pravo vučenja. Novčana jedinica u koju sve zemlje preračunavaju označene vrednosti na pošiljkama u međunarodnom saobraćaju (ranije je istu svrhu imao zlatni franak).

Javno preduzeće „Pošta Srbije” objavljuje spisak zemalja sa kojima imamo razmenu međunarodnih pošiljaka sa označenom vrednošću i maksimalan iznos u DTS-u (SDR-u).

Nema pojmova koji počinju slovom Dž.

Đ

Nema pojmova koji počinju slovom Đ.

E

Elektronski potpis

Elektronski potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani sa elektronskim dokumentom i koji služe za identifikaciju potpisnika.

Elektronski sertifikat

Elektronski sertifikat je elektronski dokument kojim se potvrđuje veza između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika.

Elektronski servisi

Elektronski servisi su usluge koje obuhvataju elektronski prijem, prenos i uručenje svih elektronski sertifikovanih pošiljaka.

Ekspres usluge

Ekspres usluge su usluge koje obezbeđuju najkraći, garantovani, rok prenosa pošiljaka u unutrašnjem i očekivano vreme uručenja u međunarodnom saobraćaju. Pošta Srbije svojim korisnicima nudi Post-ekspres uslugu u unutrašnje i EMS uslugu u međunarodnom poštanskom saobraćaju.

F

FDC

FDC – FDC (First Day Cover) je poseban prigodan koverat snabdeven odgovarajućom markom, otiskom prigodnog poštanskog žiga i pratećim crtežima i tekstovima. Izdaje se prvog dana puštanja u prodaju neke marke, serije maraka ili spomen bloka.

Filatelija

Pojam filatelija podrazumeva sakupljanje, čuvanje, proučavanje i izlaganje poštanskih maraka, celina i drugih filatelističkih objekata.

G

Grupisanje pošiljaka (Consignment)

Consignment (grupisanje pošiljaka) je otprema većeg broja pošiljaka jednog pošiljaoca za jednog ili više primalaca.

H

Nema pojmova koji počinju slovom H.

I

Identifikacioni znak

Identifikacioni znak je grafički simbol i/ili skup karaktera koji na jedinstven način identifikuju određenog poštanskog operatora.

Izmenična pošta

Izmenična pošta je pošta koja obavlja poslove prispeća i otpreme poštanskih pošiljaka u međunarodnom saobraćaju.

J

Javni poštanski operator

Javni poštanski operator je davalac poštanskih usluga sa obavezom pružanja univerzalne poštanske usluge i ekskluzivnim pravom na obavljanje rezervisanih usluga.

Jedinica poštanske mreže (pošta)

Jedinica poštanske mreže (pošta) je mesto gde se obavljaju poštanske usluge. Jedinica poštanske mreže javnog poštanskog operatora mora biti definisana nazivom i poštanskim brojem.

K

Keš ekspres

Keš ekspres je usluga Pošte koja omogućava isplatu gotovine na adresi vlasnika tekućeg računa otvorenog kod Banke Poštanske štedionice. Usluga se inicira pozivom na broj 011 3210 123. Rok za isplatu je tri sata ili u zakazano vreme.

Korespondencija

Korespondencija je prepiska između pošiljaoca i primaoca.

Korisnik poštanske usluge

Korisnik poštanske usluge je pravno ili fizičko lice koje koristi poštanske usluge, pošiljalac ili primalac.

Kućni sandučić

Kućni sandučić je sredstvo poštanske mreže, koje se koristi za uručenje pismonosnih pošiljaka primaocu.

Kvalifikovani elektronski potpis

Kvalifikovani elektronski potpis je elektronski potpis kojim se pouzdano garantuje identitet potpisnika, integritet elektronskih dokumenata i onemogućava naknadno poricanje odgovornosti za njihov sadržaj.

L

Ležarina

Ležarina je novčani iznos koji plaća primalac paketa ili određenih kategorija pismonosnih pošiljaka kao naknadu za čuvanje njegovih pošiljaka u isporučnim poštama.

Lj

Nema pojmova koji počinju slovom Lj.

M

Mašina za označavanje poštarine (franko mašina)

Mašina za označavanje poštarine (franko mašina) je računarski ili drugi uređaj, čiji se otisak upotrebljava umesto poštanske marke kao znak da je poštarina plaćena.

Menzulana

Menzulana (ređe mezulana, mezilana) je bila stanica na saobraćajnici kojom su išli konjanici kuriri – tatari. Organizovanjem regularnog poštanskog saobraćaja u Srbiji, postaju stacionarne poštanske jedinice.

M vreća

„M” vreća su tiskovine koje isti pošiljalac otprema u većim količinama istom primaocu u međunarodnom poštanskom saobraćaju i mogu se staviti u jednu ili više vreća. Najmanja masa „M” vreće je 2 kg, a najveća 30 kg.

Međunarodna poštanska uputnica

Usluga prijema i slanja novca za zemlje sa čijim ovlašćenim poštanskim operatorima Pošta Srbije ima zaključen ugovor. Uplata i isplata obavljaju se u dinarima u skladu sa kursnom listom koju primenjuje Pošta Srbije.

N

Nerezervisane poštanske usluge

Nerezervisane poštanske usluge obuhvataju poštanske usluge iz domena univerzalne poštanske usluge koje prevazilaze utvrđene limite po masi i/ili ceni za rezervisane usluge i sve druge poštanske usluge, uključujući i usluge dodatne vrednosti.

Nj

Nema pojmova koji počinju slovom Nj.

O

Opšti uslovi za obavljanje poštanskih usluga

Opšti uslovi za obavljanje poštanskih usluga su uslovi pod kojima poštanski operatori obavljaju poštanske usluge i donosi ih Agencija nadležna za poštanske usluge.

Otkupna pošiljka

Otkupna pošiljka je registrovana pošiljka koja se uručuje primaocu, uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca te pošiljke.

P

Paket

Paket je zatvorena pošiljka sa i bez označene vrednosti koja sadrži robu i druge predmete. Zbir dužine i obima paketa na najširem mestu poprečno može biti najviše 300 cm, s tim što najveća dimenzija ne može biti veća od 150 cm. Najveća masa paketa može biti 31,5 kilogram. Paketi mase preko 20 kilograma predaju se samo u određenim poštama ili poslovnim prostorijama korisnika po ugovorenim uslovima.

Paketska adresnica

Paketska adresnica je obrazac koji se popunjava prilikom predaje paketa u unutrašnjem saobraćaju. Adresnica prati svaki paket i sadrži sve osnovne podatke o pošiljaocu i primaocu, kao i masu i zahtevane posebne usluge. Paket u međunarodnom saobraćaju prate Sprovodnica i Carinska deklaracija.

Pečatni vosak

Pečatni vosak je lako topljiv crveni vosak koji se može koristiti za zatvaranje (pečaćenje) pošiljaka sa označenom vrednošću.

Pečatnjak

Pečatnjak je naročito oblikovana metalna pločica sa drškom (ili na prstenu), na kojoj je ugraviran znak, slovo ili neki drugi simbol; služio je za pečaćenje pisama i drugih dokumenata. Pečatnjak je preteča današnjeg poštanskog žiga.

Pismo

Pismo je svako pisano saopštenje u zatvorenom omotu (kovertu), kao i svaka druga pošiljka koja, u pogledu mase i dimenzija, odgovara uslovima za pismo, ukoliko i ne sadrži pisano saopštenje.Može biti mase najviše do 2 kg. Najmanje dimenzije pisma su 9 cm x 14 cm. Zbir dužine, širine i visine pisma može biti do 90 cm, s tim što najveća od te tri dimenzije može biti do 60 cm.

Prijem pisama obavlja se na šalterima pošta, a ukoliko nema neku posebnu uslugu i ima nalepljenu marku dovoljne vrednosti, može da se ubaci i u poštanski sandučić.

Pismonosne pošiljke

Pismonosne pošiljke su pošiljke koje podrazumevaju: korespondenciju, štampane stvari, robu i druge predmete. To su pismo, dopisnica, tiskovina, adresovana direktna pošta, elektronska pošta i sekogram.

Posebne usluge

Posebne usluge su usluge kojima pošiljalac zahteva poseban postupak sa pošiljkom u svim ili pojedinim fazama obavljanja poštanskih usluga.

Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga

Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga su uslovi poštanskog operatora usaglašeni sa zakonom i međunarodnim standardima. Javno su objavljeni.

Post-eksport – izvoz robe (Post Export)

Usluga Post-eksport – izvoz robe je poštanska usluga u međunarodnom saobraćaju koju Pošta pruža pravnim licima i preduzetnicima u svim poštama u Srbiji.

Post-ekspres (Post Express)

Post-ekspres je kurirski servis Pošte, koji korisnicima omogućava najbrži i najsigurniji prenos i uručenje pošiljaka u propisanim i garantovanim rokovima.

Prijem Post-ekspres pošiljaka organizuje se:

  • posredstvom kurira u preko 100 gradova, na adresi koju korisnik odredi, pozivom na jedinstvene telefonske brojeve 011 3607 607 i 0800 100 808;
  • predajom pošiljaka na šalterima određenih pošta širom Srbije.

Post-restant

„Post-restant” je oznaka koja ukazuje da se pošiljka ne dostavlja primaocu na kućnu adresu, već da je predviđeno da mu bude isporučena u pošti. Oznaka „post-restant” mora biti naglašena u adresi na adresnoj strani. Ove pošiljke se čuvaju u odredišnoj pošti do 30 dana.

Post-šped

Post-šped je usluga poštanske špedicije, kojom se jednostavno i lako sprovodi carinski postupak pri izvozu i uvozu pošiljaka koje podležu carinskom nadzoru i deviznoj kontroli. Post-šped ima ispostave u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Pošiljalac

Pošiljalac je pravno ili fizičko lice koje šalje poštansku pošiljku i koje je nosilac svih prava i obaveza iz ugovora po pristupu, do propisnog uručenja poštanske pošiljke.

Pošiljka sa ličnim uručenjem primaocu

Pošiljka sa ličnim uručenjem primaocu je posebna usluga koja podrazumeva uručenje pošiljke isključivo primaocu, odnosno staratelju.

Pošiljka sa plaćenim odgovorom

Pošiljka sa plaćenim odgovorom je usluga namenjena pravnim licima koja šalju svoje kataloge, brošure, upitnike, ankete i drugi reklamni materijal na veliki broj različitih adresa očekujući povratne odgovore. Poštarinu za plaćene odgovore ne plaća pošiljalac već primalac – pravno lice, u skladu sa zaključenim ugovorom. Za korišćenje ove usluge pravno lice treba da otvori poštanski pregradak, u nekoj od isporučnih pošta, na koji će stizati plaćeni odgovori.

Pošiljka sa potvrđenim uručenjem

Pošiljka sa potvrđenim uručenjem je pošiljka za koju davalac poštanskih usluga izdaje pošiljaocu potvrdu o prijemu, a primaocu se uručuje uz potvrđenje prijema.

Pošiljka s označenom vrednošću

Pošiljka sa označenom vrednošću je vrednosno pismo, Post-ekspres ili paket na kojima pošiljalac označava vrednost sadržaja.

Pošiljka s povratnicom

Pošiljka sa povratnicom je pošiljka za koju pošiljalac, nakon njenog uručenja, dobija dokument (povratnicu) na kome se nalaze podaci o datumu uručenja i potpis primaoca.

Poštanska marka

Poštanska marka je poštanska vrednosnica, odnosno sredstvo plaćanja i naplate poštanske usluge.

Poštanska mreža

Poštansku mrežu sačinjavaju jedinice poštanske mreže i resursi koje poštanski operator koristi za obavljanje poštanskih usluga.

Poštanska uputnica

Usluga koja omogućava pravnom ili fizičkom licu da pošalje novac primaocu (fizičkom licu) na bilo kojoj adresi u Srbiji.

Poštanske pošiljke

Poštanske pošiljke su pismonosne pošiljke, paketi, uputnice i druge pošiljke, na kojima je označena adresa ili koje su na drugi način označene tako da se nesporno može utvrditi primalac.

Poštanske usluge

Poštanske usluge su usluge koje obuhvataju prijem, prenos (prerada i prevoz) i uručenje poštanskih pošiljaka.

Poštanski adresni kod (PAK)

Poštanski adresni kod (PAK) je šestocifreni broj koji označava deo ulice u koji poštar dolazi da bi uručio pošiljku primaocu i preciznije određuje lokaciju za uručenje pošiljaka, u odnosu na adresovanje kada se upisuje samo poštanski broj.

Poštanski broj

Poštanski broj je znak sastavljen od brojki, koji zamenjuje odnosno dopunjuje naziv jedinice poštanske mreže. Isti poštanski broj ne mogu imati dve ili više pošta. Poštanski broj je sastavni deo adrese. Poštanski broj je sastavljen od pet brojki i svaka ima određeno značenje.

Poštanski pregradak

Poštanski pregradak je određeni prostor u pošti preko koga se obavlja isporuka pošiljaka za korisnike koji su se opredelili za takav način uručenja pošiljaka.

Poštanski sandučić

Poštanski sandučić je sandučić u koji korisnici mogu ubaciti neregistrovane pismonosne pošiljke kako bi ih davalac poštanskih usluga uručio primaocima.

Poštanski operator

Poštanski operator je domaće ili strano lice koje je neposredni davalac poštanskih usluga.

Poštanski žig

Poštanski žig je sredstvo rada svake pošte, čiji se oblik, veličina, način izrade i materijal, kao i podaci koje sadrži utvrđuju Tehničkim uslovima. Svaka pošta ima najmanje jedan žig, koji služi za žigosanje, odnosno označavanje pošiljaka, dokumenata uplata i isplata, kao i poštanskih i računskih isprava. Na žigu su ugravirani broj i naziv pošte, slovna oznaka, a u sredini žiga se nalaze numeričke oznake koje označavaju dan, mesec, godinu i čas upotrebe.

Žigovi mogu biti redovni, prigodni, mašinski, terminalni i drugi.

Poštarina

Poštarina je cena koju korisnik plaća za obavljanje poštanske usluge.

Potraživanje

Potraživanje je postupak u kome korisnik poštanske usluge ili drugo ovlašćeno lice može da ostvari nadoknadu štete i druga potraživanja u skladu sa Zakonom.

Potvrda o prijemu pošiljke

Potvrda o prijemu pošiljke je obrazac koji se popunjava prilikom predaje registrovanih poštanskih pošiljaka. Podaci na potvrdi o prijemu pošiljke moraju biti istovetni podacima na pošiljci: primalac, otkupni iznos, vrednost pošiljke, posebne usluge. Pošiljalac potpisuje i zadržava ovu potvrdu kao dokaz da je pošiljka primljena.

Preporučena pismonosna pošiljka

Preporučena pošiljka je registrovana pismonosna pošiljka, bez označene vrednosti, za koju se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu pošiljke, a primaocu se uručuje uz potvrđenje prijema. Preporučena pošiljka se evidentira u svim fazama obavljanja poštanskih usluga, pa je moguće njeno elektronsko praćenje na sajtu Pošte ili pozivanjem informativnog servisa na broj 0700 100 300.

Prevoz i skladištenje robe

S obzirom na dugogodišnju tradiciju, iskustvo, moderne transportne i skladišne kapacitete koje poseduje, Pošta korisnicima nudi savremena logistička rešenja u vidu integrisanih logističkih rešenja i potpune podrške u upravljanju procesom snabdevanja.

Prijem poštanskih pošiljaka

Prijem poštanskih pošiljaka podrazumeva preuzimanje poštanskih pošiljaka od korisnika poštanskih usluga u pošti, na adresi pošiljaoca, posredstvom poštanskih sandučića, zbirnih sandučića i sl.

Primalac

Primalac je pravno ili fizičko lice na koje je poštanska pošiljka adresovana i kojem se pošiljka uručuje na osnovu naloga pošiljaoca.

R

Registrovana pošiljka

Registrovana pošiljka je pošiljka o kojoj poštanski operator vodi posebnu evidenciju i izdaje potvrdu o prijemu.

Revers

Revers je poleđina novčanice, medalje, poštanske marke ili filatelističke celine.

Rezervisane poštanske usluge

Rezervisane poštanske usluge su usluge koje država garantuje poštanskom operatoru univerzalne poštanske usluge, kao ekskluzivna prava u okvirima određenog limita po masi i ceni.

S

Sekogram

Sekogram je pošiljka za slepa lica i podrazumeva prepisku, literaturu u bilo kom obliku, uključujući zvučne zapise namenjene isključivo potrebama slepih ili slabovidih osoba, kao i opremu i materijale svake vrste napravljene ili prilagođene prevazilaženju problema slepila.

U znak solidarnosti sa slepim licima poštarina se ne naplaćuje.

Sudsko pismo

Sudsko pismo je pismo koje sadrži sudska pismena i pismena u upravnom i prekršajnom postupku, kao što su pozivi, rešenja, odluke, zaključci i drugi službeni spisi koje šalju sudovi, javna tužilaštva, organi za prekršaje, vojne ustanove i drugi državni organi, kada postupaju u navedenim postupcima.

Surudžija

Surudžija (pratilac, pratnik) je bilo lice ovlašćeno da na delu puta prati kurira-tatarina, od jedne do sledeće menzulane, preuzima pošiljke za svoje područje, predaje tatarinu pošiljke sa svoga područja, obezbeđuje hranu i smeštaj kuriru, kao i zamenu konja kojeg je tatarin koristio do sledeće menzulane.

Š

Nema pojmova koji počinju slovom Š.

T

T&T sistem (track&trace)

T&T sistem (track&trace) je informatički alat za praćenje pošiljke. T&T omogućava korisniku da dobije informaciju o statusu pošiljke, ako je za istu predviđena ova vrsta usluge.

„T” žig (nedovoljna taksa)

Ukoliko je u gornjem delu adresne strane pošiljke otisnut žig „T”, znači da nije dovoljno plaćena poštarina.

Tajnost podataka

Tajnost podataka podrazumeva zaštitu ličnih podataka, poverljivost prenetih ili memorisanih podataka i zaštitu privatnosti.

Tarifni stav

Tarifni stav je unapred određena kategorija poštanskih pošiljaka za koje poštanski operator utvrđuje cenu.

Tiskovina

Tiskovina ili štampana stvar je otvorena pošiljka koja sadrži knjige, novine, časopise i druge štampane sadržaje koji nemaju obeležja ličnog dopisivanja i odštampane su u više istovetnih primeraka na papiru, kartonu ili drugom materijalu. Tiskovina može sadržati i račun, porudžbenicu, otpremnicu, uplatnicu, magnetni medij, kompakt disk i slično, koji čine sastavni deo pošiljke. Tiskovine nose oznaku „Tiskovina” ili „Imprime”. Dimenzije tiskovine su kao i za pismo. Mogu biti mase do 5 kg u unutrašnjem saobraćaju i 2 kg u međunarodnom saobraćaju. Izuzetno u unutrašnjem saobraćaju mogu se primati tiskovine i do 10 kg, na osnovu zaključenog ugovora.

Telegram

Telegram je pisano saopštenje koje se predaje na posebnom obrascu „Polazni telegram“ u jedinici poštanske mreže ili pozivanjem Kontakt centra za prijem telegrama telefonom, prenosi elektronski i uručuje primaocu na označenoj adresi.

U

Ugovor po pristupu

Ugovor po pristupu je ugovor bez pisanog oblika, koji se smatra zaključenim u trenutku kada davalac poštanskih usluga preuzme poštansku pošiljku, a njime se uređuju međusobna prava i obaveze pošiljaoca i davaoca poštanskih usluga.

Univerzalna poštanska usluga

Univerzalna poštanska usluga predstavlja skup poštanskih usluga koje se konstantno obavljaju na teritoriji Republike Srbije, pod jednakim uslovima za sve korisnike, u okviru propisanog kvaliteta i po pristupačnim cenama.

Uručenje pošiljke

Uručenje pošiljke je uručenje poštanske pošiljke primaocu ili drugoj ovlašćenoj osobi u pošti, na adresi primaoca, posredstvom kućnog sandučića i sl.

Usluge dodatne vrednosti

Usluge dodatne vrednosti su poštanske usluge namenjene korisnicima koji imaju posebne zahteve u pogledu kvaliteta poštanskih usluga i načina prenosa (vreme i mesto prijema i/ili uručenja, brzina prenosa, elektronsko praćenje i lociranje pošiljaka itd.).

V

Vestern Junion – novčana doznaka

Način na koji se čita oznaka brenda Western Union, odnosno usluge koja podrazumeva najbrži međunarodni transfer novca. Novac se na ovaj način može poslati u/iz preko 200 zemalja sveta. Usluge Vestern Junion-a Pošta pruža isključivo u dinarima. Naknade za usluge se obračunavaju po cenovniku Vestern Junion-a i plaća ih isključivo pošiljalac.

Viša sila

Viša sila je stvarni događaj koji se nije mogao predvideti, niti izbeći ili otkloniti.

Vrednosna pošiljka

Vrednosna pošiljka je registrovana pošiljka koja je osigurana do visine vrednosti označene od strane pošiljaoca.

Z

Zaključak

Zaključak je jednokratno otpremanje poštanskih pošiljaka. Zaključak može biti sačinjen od jedne ili više vreća sa poštanskim pošiljkama. Postoje redovni, ali i vanredni zaključci koji se sačinjavaju kada su primljene izuzetno velike količine pošiljaka.

Zbirni poštanski sandučić

Zbirni poštanski sandučić je sandučić koji se koristi za prijem i uručenje poštanskih pošiljaka na frekventnim lokacijama na kojima je lociran veliki broj pravnih lica u gradskoj sredini, dok se u ruralnim sredinama postavlja uz put ili na raskrsnici, odnosno na pogodnom mestu za korisnike koji su udaljeni od naseljenih mesta.

Ž

Nema pojmova koji počinju slovom Ž.