Кориснички сервис - Најчешћа питања

Испорука поштанских пошиљака подразумева предају пошиљака примаоцу или овлашћеном лицу у просторијама поште и то у следећим случајевима:

 • када је примаоцу остављен извештај о приспећу пошиљке, у складу са одредбама Правилника о посебним условима за обављање поштанских услуга Предузећа;
 • када су пошиљке адресоване на примаоце – кориснике поштанских преградака, без обзира да ли те пошиљке у адреси имају ознаку броја прегратка;
 • када су пошиљке насловљене на физичка лица, а у адреси примаоца имају назив корисника поштанског прегратка;
 • када су пошиљке адресоване на „пост-рестант”;
 • у другим случајевима, у складу са уговореним условима са корисником.

Прималац може захтевати надослање поштанских пошиљака, осим судских писама, на нову, привремену адресу. Прималац захтев подноси писаним путем у било којој пошти и плаћа поштарину утврђену ценовником.

Рок поступања према овом захтеву не може бити дужи од 90 дана.

Уколико се захтев поднесе у пошти која није надлежна за уручење пошиљке, прималац је у обавези да плати и поштарину за отпрему захтева одредишној пошти најбржим путем. Најпрактичније је, да се захтев за надослање поште на нову, привремену адресу, поднесе у својој доставној пошти.

Физичка и правна лица могу отворити поштански преградак (фах) у поштама које имају поштанске прегратке. У пошти се попуњава одговарајући образац – захтев за отварање фаха, а коришћење фаха је бесплатно, уколико надлежни у пошти, након периода сагледавања прилива пошиљака за тог корисника, процене да је захтев оправдан. Од докумената, приликом подношења захтева за отварање фаха, физичком лицу је неопходна лична карта, а представнику правног лица, пуномоћје и печат фирме.

Уколико правно лице у свом пословању не употребљава печат, потребно је да приложи документ који садржи податак о регистрованом заступнику правног лица, не старији од 5 (пет) дана од дана предаје пошти. То могу бити: извод о основним регистрованим подацима тог правног лица, одштампан са интернет странице одговарајућег регистра, који садржи датум штампе, копија оригиналног примерка извода о регистрацији правног лица или копија оригиналног примерка решења о упису/регистрацији заступника правног лица.

Пошиљка се адресује на следећи начин:

Име и презиме
ПОСТ-РЕСТАНТ или POSTE RESTANTE
Насељено место
Поштански број и назив одредишне поште
Назив одредишне земље

По приспећу у одељак за пост-рестант пошиљке у одредишној пошти, пошиљка се чува 30 дана, од дана приспећа.

Пошта је у обавези да се о резултату рекламациог поступка у унутрашњем поштанском саобраћају изјасни у року од 30 (тридесет) дана, а у међународном поштанском саобраћају у року од 2 месеца, од дана сачињавања потражнице.

На пошиљке које гласе за примаоца који је подстанар, у адреси, поред имена и презимена примаоца, исписује се и име и презиме станодавца (нпр. Петар Петровић код Јована Јовановића).

У уговорним поштама обављају се услуге које је Пошта договорила са заступником, сагласно закљученом уговору, а за детаљније информације о начину, процедури и свим питањима која се односе на отварање и рад уговорне поште, потребно је да се обратите Функцији поштанске мреже слањем имејла на: dirposmre@jp.ptt.rs.

Као авионско писмо или као ЕМС пошиљку за одређене земље света.

Уколико се ради о регистрованој пошиљци, неопходно је да пошиљaлац, на основу потврде о пријему пошиљке, покрене потражни поступак. Потражни поступак се, по правилу, покреће у пошти у којој је пошиљка предата, с тим што може бити покренут и у било којој другој пошти.

За пошиљке од чијег пријема није прошло више од 10 (десет) дана, не може се покренути потражни поступак, осим за упутнице и експрес пошиљке и пакете са посебним карактеристикама у погледу рокова преноса (у унутрашњем поштанском саобраћају), за које се потражни поступак може покренути по истеку рока за уручење.

За експрес пошиљке у међународном поштанском саобраћају, потражни поступак се може покренути по истеку 3 (три) радна дана од дана пријема пошиљке.

За нерегистроване пошиљке, потражни поступак се не може покренути.

Постоји Пост-експрес (Post Express) пошиљка. О детаљима можете да се информишете на сајту www.postexpress.rs.

Рокови за пренос и уручење поштанске упутнице су:

 • два радна дана на ужем доставном подручју;
 • три радна дана на ширем доставном подручју;
 • пет радних дана на најширем доставном подручју Поште.

Рок за исплату упутница је 30 дана, почев од наредног дана, од дана пријема упутнице.

Када су у питању правна лица, може се уговорити и краћи рок од 30 дана.

За сва питања у вези са текућим рачунима отвореним у овој банци, посетите интернет сајт www.posted.co.rs.

За све информације у вези са увођењем телефонског прикључка фиксне телефоније, потребно је да се обратите постојећим операторима фиксне телефоније који послују на територији Србије.

Све пошиљке које садрже робу, подлежу царинском прегледу и евентуалној наплати царинских дажбина. За детаљне информације у вези са износима царине, потребно је да се обратите Управи царина или посетите сајт: www.carina.rs.

За оцарињене пошиљке, Пошта додатно наплаћује услугу подношења пошиљаке на царински преглед у увозу, у зависности од врсте услуге (писмо, пакет, М врећа), према важећем ценовнику и провизију за уплату износа царине на текући рачун Царине.

Каталошке информације о поштанским маракама можете пронаћи на сајту Поште, одабиром пригодних или редовних поштанских марака.

Пошта Србије се не бави проценом вредности поштанских марака. Овим поводом потребно је да се обратите се Савезу филателиста Србије.

С обзиром да не располажете признаницом о обављеној уплати, неопходно је да знате следеће податке: пошту у којој је обављена уплата, датум уплате, текући рачун на који је обављена уплата и уплаћени износ. У пошти у којој је обављена уплата, може се поднети захтев за издавање накнадне потврде о уплати.

Новац за иностранство можете послати PostCash међународном поштанском упутницом или путем новчаних дознака Western Union, Moneygram и RIA.

Уредбу о издавању доплатне поштанске марке доноси Влада Републике Србије, а Пошта је у обавези да је примењује.

ПостПак откупну пошиљку можете послати у Босну и Херцеговину и Црну Гору.

Поштанске бројеве пошта можете пронаћи на сајту Поште, попуњавањем задатих поља у делу Пронађи пошту, приказује се мапа, где се кликом на одређени град добијају поште које припадају том подручју. Не постоји могућност преузимања базе података у електронској форми.

Приликом слања пошиљака за иностранство, неопходно је да знате да ли су артикли који се шаљу забрањени за увоз у одредишну или транзитне земље.

На сајту Поште, можете пронаћи комплетан Списак забрањених и условно прихватљивих артикала за увоз или транспорт кроз одређену земљу.

Све огласе за тендере можете пронаћи на сајту Поште, у делу Јавне набавке или непосредно обратите надлежној организационој целини, Функцији економских послова и набавки, слањем имејла на: postanabavka@ptt.rs.

Прималац или овлашћено лице, може да рекламира оштећење или умањење садржаја регистроване пошиљке, у овом случају пакета, одмах приликом уручења пошиљке, а најкасније наредног радног дана. У том случају пошта је дужна да обави комисијски преглед пошиљке у присуству примаоца или овлашћеног лица и да сачини записник о неисправности пошиљке.

Уколико прималац или овлашћено лице изјави рекламацију после уручења пошиљке, дужан је да приложи изјаву да оштећење или умањење садржаја регистроване пошиљке није настало након уручења.

Уколико се рекламација изјави ван прописаних рокова, запослени у пошти неће сачињавати записник о неисправности пошиљке. У том случају прималац или овлашћено лице може поднети рекламацију у писаној форми, без права на накнаду штете.

Ову врсту рекламације је потребно уложити на напред описан начин, тј. није је могуће уложити електронском поштом.

Све жалбе или похвале у вези са радом Поште можете упутити на имејл: contact@ptt.rs.

У међународном поштанском саобраћају не постоје гарантовани рокови преноса поштанских пошиљака, али су очекивани рокови преноса међународних поштанских пошиљака следећи:

 • авио (приоритетне) међународне писмоносне пошиљке – Европа (од 2 до 5 дана), остале земље света (од 5 до 10 дана);
 • међународне ЕМС пошиљке – Европа (од 2 до 5 дана), остале земље света (од 5 до 12 дана);
 • међународни пакети – од 7 до 15 дана.

Информације за сваку појединачну земљу са којом Пошта има директну размену пошиљака, можете уношењем података о пошиљци у Калкулатор цена.

Потрошач може поднети рекламацију у случају када сматра да услуга која му је пружена од стране Поште није сагласна уговореној и нема својства која је захтевао, односно основано очекивао, а посебно за:

 • неизвршење или делимично извршење услуге;
 • оштећење и умањење садржине регистроване пошиљке;
 • захтев за накнаду штете услед губитка, односно прекорачења рока за уручење регистроване пошиљке, по окончању потражног поступка;
 • због погрешно обрачунате цене услуге (поштарина);
 • у случају одбијања пружања услуге, која се иначе могла пружити.

Потрошач (физичко лице), по правилу, рекламацију подноси попуњавањем обрасцa – Захтева за пријаву рекламације. Рекламација се подноси редовном или електронском поштом, а може се предати и непосредно у пошти или стручним службама организационих делова Поште, надлежним за пријем поднесака. Потрошач је у обавези да, уз захтев, приложи и копију потврде о пријему пошиљке, односно другог доказа у вези са реализацијом услуге, због које подноси рекламацију.

Рекламације у вези са преносом и уручењем телеграма могу се поднети уколико пошиљалац сматра да телеграм није уручен примаоцу, да је уручен са непримереном/неприкладном садржином, да је уручен са закашњењем или да није извршена захтевана посебна услуга, односно, уколико се сматра да телеграм није уручен примаоцу у иностранству.

За телеграм који је пошиљалац предао у пошти, рекламација се може поднети у било којој пошти, уз подношење на увид потврде о пријему телеграма.

Прималац може поднети рекламацију и захтев за накнаду штете, у случају када је телеграм уручен са закашњењем или ако није извршена захтевана посебна услуга. Уколико прималац покреће рекламациони поступак, запослени у пошти дужан је да затражи од примаоца да поднесе оригинални примерак телеграма.

За телеграм који је предат посредством Контакт центра, пошиљалац рекламацију подноси Контакт центру, са броја телефона преко кога је предао телеграм, уз обавезно саопштавање идентификационог броја телеграма.

За телеграм у унутрашњем саобраћају, пошиљалац може поднети рекламацију у року од 3 (три) месеца од дана предаје телеграма, а за телеграм у међународном саобраћају, у року од 4 (четири) месеца од дана предаје телеграма.

Законом о лековима и медицинским средствима прописана је забрана промета лековима поштом, осим слања узорка лека.

Исплата упутница малолетном лицу, млађем од 16 година старости, обавља се искључиво уз присуство родитеља односно старатеља. Родитељ је дужан да докаже свој идентитет важећом личном исправом, као и да докаже, да у својству родитеља, у име и за рачун малолетног лица као примаоца, прима новчани износ назначен на упутници, стављањем на увид оригинала и достављањем фотокопије извода из матичне књиге рођених за дете или давањем писане изјаве да је он родитељ детета. Старатељ је дужан да докаже свој идентитет важећом личном исправом, достави на увид оригинал и приложи фотокопију решења надлежног органа о старатељству (Центар за социјални рад).

Исплата упутница малолетном лицу, старијем од 16 година, обавља се уз идентификацију на основ у важеће личне исправе.

У просторијама поште, поштанске пошиљке које на себи немају ознаку „лично“, пошиљке без означене вредности, као и пошиљке са означеном вредношћу до висине утврђене актом Предузећа, могу се уручити искључиво примаоцу, овлашћеном лицу и одраслом члану породичног домаћинства, када то лице донесе извештај о приспећу пошиљке и када се на увид, запосленом у пошти, поднесу лична документа са адресом на коју гласи тражена поштанска пошиљка.

Такође, прималац пошиљке може захтевати да се пошиљка чува у пошти и дуже од прописаног рока, али не дуже од 30 дана, или да се пошиљка надошаље на нову адресу у земљи. Наведени захтеви се подносе писаним путем у било којој пошти, уз обавезу доказивања идентитета и плаћање предвиђеног износа поштарине. Ако се наведени захтеви подносе пошти која није надлежна за уручење пошиљке, плаћа се и поштарина за отпрему захтева одредишној пошти најбржим путем.

Сви поштански оператори, међу њима и Пошта Србије, за претрагу статуса пошиљака користе универзалну међународну апликацију (International Postal System – IPS), те је потребно да бројеви пошиљака буду прилагођени истој, односно у формату: две словне ознаке – девет цифара – две словне ознаке.

Пошиљке чији се статус може проверити на сајту Поште, у делу Пратите статус су: вредносно писмо, пакет, препоручена пошиљка, ЕМС пошиљка и Пост-експрес (Post Express) пошиљка.

С обзиром да је број пошиљке основни параметар за њену претрагу (на основу скенираног броја пошиљке, иста бива евидентирана у бази података пошиљака), не постоји други начин да се утврди да ли је нека пошиљка приспела у Републику Србију (на пример, на основу адресних података примаоца и/или пошиљаоца пошиљке).

Приликом уручења, прималац нема право претходног увида у садржину пошиљке. Тек након уручења пошиљке и наплате откупног износа, прималац може отворити пошиљку и проверити њену садржину. Напомињемо да се пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају предају затворене и да поштански оператор нема увид у садржину истих, као и да је дужан да поштује начело неповредивости поштанских пошиљака. Поштански оператер је одговоран за поступање са пошиљком током преноса, а све остало (шта ће у пошиљци бити послато, врста услуге за слање пошиљке и начин плаћања) спада у договор између пошиљоца и примаоца.

Поштанске пошиљке, осим судских писама, чувају се у пошти 20 (двадесет) дана, осим у следећим случајевима:

 • 5 (пет) радних дана - за поштанске пошиљке за примаоце који користе поштански преградaк;
 • 30 (тридесет) дана - за поштанске пошиљке адресоване на пост рестант;
 • 30 (тридесет) дана - за пакете из међународног поштанског саобраћаја за примаоце на подручјима на којима се достава врши једном недељно;

Рокови за чување поштанских пошиљака теку од наредног дана од дана остављања извештаја о приспећу пошиљака, односно од дана приспећа за пошиљке које гласе на пост рестант и кориснике поштанских преградака.

Рокови утврђени овим чланом примењују се уколико Пошта са пошиљаоцем није уговорила другачије рокове чувања.

Корисник свој идентитет доказује у пошти важећом личном исправом: лична карта, пасош, избегличка легитимација, страна путна исправа за стране држављане и друге личне исправе издате од државних органа о којима се води евиденција и садрже фотографију, регистарски број исправе и личне податке (име и презиме, датум и место рођења и јединствени матични број грађана). Изузетно, као доказ индентита може послужити и изјава сведока уз потпис поред потписа примaоца, уз обавезу уношења података из личне исправе, на основу које је утврђен индентитет сведока. Такође, у складу са важећим поштанским прописима, документа која се не могу користити су: возачка дозвола (нови образац), пробна возачка дозвола, документа издата од привремених институција са седиштем у Приштини, службене легитимације појединих институција итд.