Јавна продаја садржине неиспоручивих пошиљака одржаће се 17. децембра 2019. године од 10-15 часова у просторијама поште 11000 Београд, ул. Савска бр. 2, Београд.

Јавна продаја садржине неиспоручивих пошиљака одржаће се 16. децембра 2019. године од 12-14 часова у просторијама анекса поште 19210 Бор, ул. Ђорђа Вајферта бр. 1, Бор.

Приликом предајe вредносних и откупних пошиљакa корисници или лица која су опуномоћена за предају поштанских пошиљака, дужни су да покажу личну исправу са фотографијом, ради евидентирања регистарског броја личне исправе.

Наведену процедуру поштански оператори су у обавези да спроводе у складу са Законом о поштанским услугама (који је ступио на снагу 8.11.2019. о. г.), у циљу утврђивања идентитета пошиљаоца, а ради спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и спречавања промета робе нерегистрованих субјеката, чиме се обезбеђује и већи ниво заштите за све учеснике у токовима поштанског саобраћаја. У току примене ове процедуре ЈП „Пошта Србије” је дужна да се према подацима о пошиљаоцу односи на начин прописан законом којим се уређује тајност података.

Јавна продаја садржине неиспоручивих пошиљака одржаће се 29. новембра 2019. године у 11.30 часова у просторијама поште 26101 Панчево, ул. Светог Саве бр.11, Панчево.

Јавна продаја садржине неиспоручивих пошиљака одржаће се 25. новембра 2019. године од 14 часова у просторијама поште 35000 Јагодина, ул. Народног фронта бр.2, Јагодина.