Субвенционисани смештај

Попуњена пријава и пратећа документација подносе се само на шалтерима Поште.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација подстиче развој домаћег туризма кроз доделу ваучера за услуге смештаја у угоститељским објектима, у трајању од најмање пет ноћења, изван пребивалишта корисника ваучера.

Попуњена пријава и пратећа документација подносе се само на шалтерима Поште на територији целе Републике Србије.

Образац за пријаву и једнократно пуномоћје може се преузети са сајта www.mtt.gov.rs, сајта Поште или добити на шалтеру Поште.

Образац пријаве

Пријављеним лицима која су стекла право на ваучер, Министарство преко Поште, доставља ваучере лично на адресу у виду вредносног писма.

Детаљно наведене критеријуме, као и све остале информације можете проверити на сајту Министарства, трговине и телекомуникација www.mtt.gov.rs или позивом Контакт центра Поште Србије 0700 100 300.

Пријава се подноси лично и мора бити потписана од стране подносиоца Пријаве, осим за лица из тачке 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9 Пријаве (корисника права на пензију, право на помоћ-пензионо, право на помоћ-социјално, пали борци и ратни и војни инвалиди).

Корисник права на пензију једнократним пуномоћјем може да овласти друго лице да у његово име поднесе пријаву и стави на увид потребну документацију.

Једнократно пуномоћје

Рок за подношење пријава је до 15. октобра 2021. године.

Списак пратеће документације

Уз Пријаву обавезно је приложити:

  • личну карту/пасош или фотокопију личне карте/пасоша;
  • потврду о резервацији;
  • одговарајућу потврду о стицању права.

Као одговарајућу потврду о стицању права:

  • корисници права на пензију прилажу пензиони чек, копију решења о оствареном праву на пензију, односно други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка са територије Републике Србије, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију;
  • радно ангажована лица са примањима која не прелазе износ од 70.000 динара месечно подносе оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац или оригинал платни листић за зараду исплаћену у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава;
  • студенти прилажу оригинал потврде високошколске установе о статусу студента првог, другог или трећег степена, за текућу годину.

За све остале категорије, корисник није у обавези да достави доказ о остваривању права за доделу ваучера за субвенционисани смештај.

Напомена:

Уколико за малолетно или пословно неспособно лице, које испуњава наведене услове, Пријаву подноси законски заступник (родитељ, односно старатељ), уз пријаву се прилаже одговарајући доказ о статусу законског заступника.

За сва наведена лица обавља се провера испуњености услова преко овлашћених институција.

Важне напомене

Ваучер може користити само лице на чије име ваучер гласи.

Вредност ваучера износи 5.000 динара.

Корисник ваучером плаћа само услугу смештаја. Ваучером није могуће плаћање услуга исхране, пића, здравствених и других услуга, боравишне таксе и др.

Уколико укупна цена пружене услуге смештаја прелази износ ваучера, корисник ће разлику доплатити сопственим средствима.

Ваучер, поред основних елемената, садржи одштампане податке о кориснику ваучера (име презиме, адреса, ЈМБГ, назив смештаја).

Повезане услуге и информације