Субвенционисани смештај - O услузи

Субвенционисани смештај

Попуњена пријава и пратећа документација подносе се само на шалтерима Поште.

Министарство туризма и омладине подстиче развој домаћег туризма кроз доделу ваучера за услуге смештаја у угоститељским објектима, у трајању од најмање пет ноћења.

Наставак евидентирања корисника је од 20.06.2023. године, а последњи дан за подношење пријава је 15. октобар 2023. године.

Попуњена пријава и пратећа документација подносе се само на шалтерима корпоративних пошта на територији целе Републике Србије.

Образац за пријаву може се преузети овде.

Изјава за лица старија од 65 година може се преузети овде.

Пријављеним лицима која су стекла право на ваучер, Министарство преко Поште, доставља ваучере лично на адресу у виду вредносног писма.

Пријава се подноси лично и мора бити потписана од стране подносиоца Пријаве, осим за лица из тачке 6, 7, 9 и 10 Пријаве (право на помоћ-пензионо, право на помоћ-социјално, пали борци и ратни и војни инвалиди).

Уз Пријаву обавезно је приложити:

  1. личну карту/пасош;
  2. потврду о резервацији;
  3. одговарајућу потврду о стицању права, и то:
  • корисници права на пензију, стављају на увид оригинал пензионог чека или решење о оствареном праву на пензију, а корисници права на пензију из иностранства стављају на увид оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка са територије Републике Србије, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију;
  • Лица старија од 65 година, која не остварују право на пензију прилажу потписану изјаву да не остварују право на пензију, на обрасцу који можете преузети овде;
  • радно ангажована лица са примањима која не прелазе износ од 70.000 динара месечно прилажу оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац или оригинал платни листић за зараду исплаћену у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава;
  • студенти прилажу оригинал потврде високошколске установе о статусу студента првог, другог или трећег степена, за текућу годину.

За све остале категорије, корисник није у обавези да достави доказ о остваривању права за доделу ваучера за субвенционисани смештај.

Уколико за малолетно или пословно неспособно лице, које испуњава наведене услове, Пријаву подноси законски заступник (родитељ, односно старатељ), уз пријаву се прилаже одговарајући доказ о статусу законског заступника.

За сва наведена лица обавља се провера испуњености услова преко овлашћених институција.

Субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима, не може се остварити у месту пребивалишта, а студенти ни у месту студирања. 

Важне напомене:

Ваучер може користити само лице на чије име ваучер гласи.

Вредност ваучера износи 5.000 динара.

Уколико укупна цена пружене услуге смештаја прелази износ ваучера, корисник ће разлику доплатити сопственим средствима.

Ваучер, поред основних елемената, садржи одштампане податке о кориснику ваучера (име презиме, адреса, ЈМБГ, назив смештаја).

Повезане услуге и информације