Субвенционисани смештај - O услузи

Субвенционисани смештај

Попуњена пријава и пратећа документација подносе се само на шалтерима Поште.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација подстиче развој домаћег туризма кроз доделу ваучера за услуге смештаја у угоститељским објектима, у трајању од најмање пет ноћења, изван пребивалишта корисника ваучера.

Попуњена пријава и пратећа документација подносе се само на шалтерима Поште на територији целе Републике Србије.  

Образац пријаве за ваучере 2022. године можете преузети овде.

Образац пуномоћја за подношење пријаве можете преузети овде.

Обрасце за пријаву можете преузети и са сајта http://www.mtt.gov.rs/ или добити на шалтеру Поште.

Пријављеним лицима која су стекла право на ваучер, Министарство преко Поште, доставља ваучере лично на адресу у виду вредносног писма.

Пријава се подноси лично и мора бити потписана од стране подносиоца Пријаве, осим за лица из тачке 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9 Пријаве (корисник права на пензију, право на помоћ-пензионо, право на помоћ-социјално, пали борци и ратни и војни инвалиди).

Корисник права на пензију може путем једнократног пуномоћја да овласти друго лице да у његово име поднесе пријаву и стави на увид потребну документацију.

Рок за подношење пријава је до 26. септембра 2022. године.

Уз Пријаву обавезно је приложити:

  1. личну карту/пасош или фотокопију личне карте/пасоша;
  2. потврду о резервацији;
  3. одговарајућу потврду о стицању права, и то:
  • корисници права на пензију стављају на увид оригинал пензионог чека или решење о оствареном праву на пензију, а корисници права на пензију из иностранства стављају на  увид оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка са територије Републике Србије, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију;
  • радно ангажована лица са примањима која не прелазе износ од 70.000 динара месечно  прилажу оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац или оригинал платни листић за зараду исплаћену у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава;
  • студенти прилажу оригинал потврде високошколске установе о статусу студента првог, другог или трећег степена, за текућу годину.

За све остале категорије, корисник није у обавези да достави доказ о остваривању права за доделу ваучера за субвенционисани смештај.

Уколико за малолетно или пословно неспособно лице, које испуњава наведене услове, Пријаву подноси законски заступник (родитељ, односно старатељ), уз пријаву се прилаже одговарајући доказ о статусу законског заступника.

За сва наведена лица обавља се провера испуњености услова преко овлашћених институција.

Важне напомене:

Ваучер може користити само лице на чије име ваучер гласи.

Вредност ваучера у износу 15.000 динара представља максимални износ средстава, која корисник може једном у току календарске године користити при субвенционисаном коришћењу угоститељских услуга.

Право на коришћење ваучера у износу од 10.000 динара имају лица која су у 2022. години,  остварила право на ваучер у износу од 5.000. динара.

Ваучер, поред основних елемената, садржи одштампане податке о кориснику ваучера (име презиме, адреса, ЈМБГ, назив смештаја).

Повезане услуге и информације