Посебне писмоносне услуге

Посебне услуге гарантују посебан поступак са пошиљкама у току преноса.

Избором посебних услуга приликом предаје писмоносних пошиљака, обезбеђујете посебан поступак са пошиљкама.

Овакве пошиљке у већини случајева имају регистрован број пријема. На свим регистрованим пошиљкама пошиљалац је у обавези да назначи своју адресу, осим на пошиљкама на којима је назначено „за конкурс“, „за лицитацију“ и сл.

Пошиљка са плаћеним одговором

Услуга је намењена правним лицима која дистрибуирају своје каталоге, брошуре, упитнике, анкете и други рекламни материјал на велики број различитих адреса, очекујући повратне одговоре.

Пошиљка са плаћеним одговором садржи плаћени одговор који може бити у форми писма или дописнице.

Повратни одговор Пошта прима без наплате поштарине, а корисник који је обавио дистрибуцију, плаћа поштарину само за враћене одговоре.

Маса плаћеног одговора у унутрашњем саобраћају не може бити већа од 250 г.

Судско писмо

Писмо које садржи судска и писмена у управном и прекршајном поступку, као што су позиви, решења, одлуке, закључци и други службени списи које шаљу судови, јавна тужилаштва, органи за прекршаје, војне установе и други државни органи када поступају у наведеним поступцима. Судска писма предају се као препоручене пошиљке са повратницом и не могу бити адресована на „пост-рестант”, изузев у случају налога суда. Уручују се у складу са посебним актом Поште којим се уређује уручење тих писама.

Препоручена писмоносна пошиљка

Регистрована пошиљка, без означене вредности, за коју се пошиљаоцу издаје потврда о пријему, а примаоцу уручује уз потврђење пријема.

Препоручене пошиљке у горњем делу адресне стране имају пријемни број са ознаком „Р” и бар кодом. Праћење статуса обавља се на основу пријемног броја на корпоративном сајту, у делу Пратите статус пошиљке или позивом Контакт центра на број 0700 100 300.

Све писмоносне пошиљке, осим адресоване директне поште, могу се предати као препоручене. У препорученим пошиљкама није дозвољено слати новац, хартије од вредности и друге драгоцене предмете.

Приликом предаје препоручене пошиљке, пошиљалац уз ту посебну услугу може захтевати и следеће посебне услуге: пошиљка са повратницом и пошиљка са личним уручењем примаоцу.

Вредносно писмо (писмоносна пошиљка са означеном вредношћу)

Користи се за слање вредних предмета, докумената и хартија од вредности.

Вредносно писмо је регистрована писмоносна пошиљка, осигурана до висине означене вредности од стране пошиљаоца, која мора одговарати стварној вредности пошиљке, односно значају пошиљке за пошиљаоца, али је дозвољено означити и део те вредности.

Приликом предаје пошиљке са означеном вредношћу, пошиљалац уз ту посебну услугу може захтевати и следеће посебне услуге: пошиљка са повратницом, са личним уручењем примаоцу и са откупнином.

Откупно писмо (откупна писмоносна пошиљка)

Регистрована писмоносна пошиљка са означеном вредношћу, која се уручује примаоцу уз обавезну претходну наплату откупног износа у корист пошиљаоца.

Писмоносна пошиљка с повратницом

Пошиљка за коју пошиљалац захтева писану потврду уручења на обрасцу „Повратница”, која се враћа и уручује пошиљаоцу.

Пошиљка са потврђеним уручењем

Регистровано писмо без означене вредности, за које се пошиљаоцу издаје потврда о пријему, а примаоцу се уручује уз потврђење пријема.

Пошиљка са потврђеним уручењем у горњем делу адресне стране мора имати пријемни број са ознаком „А”.

У пошиљкама са потврђеним уручењем није дозвољено слати новац, хартије од вредности и друге драгоцене предмете.

Приликом предаје пошиљке са потврђеним уручењем, пошиљалац уз ту посебну услугу може захтевати и следеће посебне услуге: пошиљка са повратницом и пошиљка са личним уручењем примаоцу.

Пошиљка са личним уручењем примаоцу

Посебна услуга уручења пошиљке искључиво примаоцу, односно старатељу која мора имати уочљиву налепницу или исписану ознаку „Лично” у левом горњем углу адресне стране.

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, осим животиња чији је пренос одређен посебним условима за обављање поштанских услуга, другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Примери правилног адресовања

Повезане услуге и информације