Praćenje telegrama

Pratite status – Telegrama

Alat „Pratite status” omogućava dobijanje informacija o datumu, vremenu, mestu i statusu Vašeg telegrama od momenta prijema u sistem.

Identifikacija telegrama

Svaki telegram u sistemu ima svoj prijemni (identifikacioni) broj.

Unošenjem prijemnog broja i pritiskom na dugme „Pratite”, pokrećete postupak pretrage.

Rezultat pretrage

Rezultat pretrage je prikaz promena statusa za traženi telegram: datum, mesto (pošta) i status.

Faza

Postupak uručenja telegrama obavlja se u četiri faze:

 • Prijem
 • Prispeće
 • Zaduženje
 • Uručenje

Status

Spisak mogućih statusa telegrama:

 • Primljen
 • Prispeo
 • Zadužen za dostavu
 • Naredna dostava
 • Izvešten
 • Preusmeren
 • Otpremljen
 • Vraćen
 • Uručen

Kontakt centar Pošte

Ukoliko pretragom niste dobili željenu informaciju, molimo Vas da pozovete Kontakt centar Pošte na telefon 0700 100 300.

Šta je svrha sistema „Track and Trace”?

Sistem za elektronsko praćenje telegrama („Track and Trace”) omogućava korisniku usluge telegram da u svakom trenutku sazna njegov status: da li je prispeo u odredišnu poštu, da li je uručen, vraćen, preusmeren.

Da li se statusi telegrama mogu pratiti u sistemu „Track and Trace”?

U sistemu „Track and Trace” mogu se pratiti statusi telegrama.

Kako možemo da ostvarimo uslugu „Track and Trace”?

Uslugu elektronskog praćenja telegrama korisnik ostvaruje predajom telegrama, radniku Pošte ili operateru Call centra.

Da li se prate telegrami u inostranstvu?

Svi primljeni telegrami za međunarodni saobraćaj, odmah se otpreme u odredišnu zemlju, gde naše Preduzeće nema mogućnost uvida u status.

Šta znači status „Otpremljen“, za telegrame koji su primljeni za inostranstvo?

Aplikacija “Pratite status - Telegrama” predviđena je za telegrame u unutrašnjem saobraćaju. Za telegrame u međunarodnom saobraćaju ista pruža informaciju samo do statusa - Otpremljen. Navedeno znači da se statusi za telegram u međunarodnom saobraćaju evidentiraju samo do otpreme telegrama iz naše zemlje, nakon čega naše Preduzeće nema mogućnost uvida u dalje statuse.

U kojim situacijama se telegram razdužuje sa statusom „Vraćen“?

Telegrami za koje se prilikom pokušaja dostave utvrdi neuručivost, (adresa nedovoljna, nepoznat, preseljen, ne prima,…), ili ukoliko je prošao rok za uručenje telegrama u pošti, vraćaju se pošiljaocu telegrama sa naznačenim razlogom o neuručenju telegrama.