Elektronsko registrovano pismo – eR pismo - O usluzi

Elektronsko registrovano pismo – eR pismo

Savremena elektronska komunikacija u službi poštanskih usluga, po ugledu na svetske trendove u poštanskom saobraćaju.

Pomoću eR platforme bezbedno pošaljite e-fakture, specifikacije, predračune, dopise i važna dokumenta.

Koristite prednosti savremenih informacionih tehnologija.

Povećajte efikasnost poslovanja koristeći uslugu Elektronsko registrovano pismo – eR pismo Pošte Srbije.

Slanje elektronskih registrovanih pisama obavlja se posredstvom eR platforme – u potpunosti zaštićenog softvera koji poseduje sve funkcionalnosti naprednog imejl klijenta za upravljanje eR pismima.

Dodatne funkcionalnosti su vremensko žigosanje i serversko elektronsko potpisivanje REM dokaza. REM dokazi su XML fajlovi koji potvrđuju da li je eR pismo prihvaćeno od strane platforme, isporučeno, otvoreno ili odbijeno od strane primaoca. REM dokazi se čuvaju na platformi čak i kada se originalno eR pismo izbriše sa platforme, jer sadrže aktivnosti koje su realizovane između pošiljaoca i primaoca.

Pošiljalac u svako doba ima uvid u dokaze i različite forme izveštaja. Takođe dobija imejl obaveštenje o svakoj promeni statusa eR pisma, bez posebne naknade. Dostavljanje ovih obaveštenja SMS porukom na registrovani broj mobilnog telefona, obavlja se na zahtev korisnika i predstavlja uslugu dodatne vrednosti koja se posebno naplaćuje.

Sadržaj eR pisma mogu biti različiti dokumenti, kao sto su elektronske fakture, ali i sva dokumentacija koja se šalje poštom, a može se slati elektronski.

U ponudi su dve vrste eR pisma:

  • osnovno eR pismo – pošiljalac ima uvid isključivo u status da je eR platforma prihvatila poslato osnovno eR pismo;
  • unapređeno eR pismo – pošiljaocu je omogućen uvid u više statusa u vezi sa poslatim eR pismom (na primer: prihvaćeno eR pismo na eR platformi, isporučeno eR pismo na eR platformi, preuzeto ili odbijeno eR pismo od strane primaoca itd.).

Kako postati korisnik usluge Elektronsko registrovano pismo?

Korisnici koji zaključe Ugovor sa Poštom, dobijaju eR adresu (u formatu korisnickoime@erposta.rs), loguju se na platformu posredstvom veb portala, dodaju elektronske dokumente (prethodno potpisane ili nepotpisane) kao priloge eR pismima i šalju ih primaocima na njihovu adresu. Oni imaju status pošiljaoca i mogućnost slanja i prijema eR pisma.

Primaoci eR pisma koji nemaju ugovor sa Poštom, mogu da budu registrovani na eR platformi i da na isti način pristupaju platformi kao pošiljaoci, odnosno korisnici koji zaključe ugovor, s tom razlikom što mogu samo da primaju eR pisma, ali ne da ih šalju. Neregistrovanom korisniku, odnosno primaocu, eR pismo se šalje na standardnu imejl adresu, tako što mu se u telu imejla dostavlja link kojim se otvara veb stranica na eR platformi na kojoj se nalazi poslato eR pismo. Neregistrovani korisnik takođe može samo da prima eR pisma, ne može da ih šalje.

Razmena eR pisama preko eR platforme je:

  • jednostavna, bezbedna i pouzdana;
  • u skladu sa međunarodnim standardima;
  • neporeciva i strogo poverljiva u svakom trenutku (s obzirom da eR pismo nikada ne napušta platformu);
  • servis koji štedi vreme – bez čekanja na šalterima.

Povezane usluge i informacije